Skip to main content sv

Enhancing Nordic LGBT+ organisations capacities amidst an international backlash against LGBT+ rights 


Gjennom å arrangere en konferanse over tre dager i Oslo i mai 2022 samler prosjektet nordiske organisasjoner som jobber for bedre rettigheter og levekår for LGBT+-befolkningen. 

Konferansen skal også etablere et permanent Nordisk LGBT+-råd bestående av små og store LGBT+-organisasjoner i Norden. SETA, Samtökin ’78, RFSL, LGBT+ Danmark og FRI har hovedansvaret for konferansen, og vil invitere inn organisasjoner fra sine respektive land og selvstyrte områder.  

Bakgrunnen for å samle de nordiske organisasjonene består av flere punkter, deriblant at ILGA Europas Regnbuekart for 2021 viser stillstand og tilbakegang i rettigheter for LGBT+-befolkningen. Ingen nordiske land ligger blant de tre øverste. Manglende juridiske rettigheter og dårligere levekår er flere faktorer som spiller inn på dette. 

Formaliseringen av et Nordisk LGBT+-råd og -nettverk vil muliggjøre erfarings- og kunnskapsutveksling om hvordan innsatsen best kan styrkes på en mer permanent basis. 

Nettverksbygging og erfaringsutveksling blant skeive i Sápmi


Gjennom prosjektet skal en nettverkssamling for erfaringsutveksling og organisasjonsutvikling blant skeive i Sápmi gjennomføres. Målet er å styrke den skeive samiske organiseringen og på den måten bygge opp flere og bedre møteplasser for hele Sápmi. På sikt vil flere møteplasser og en sterkere skeiv samisk organisering bidra til mer åpenhet og kunnskap, både blant skeive samer, men også befolkningen ellers. 

Nettverkssamlingen vil samle deltakere fra finsk, svensk og norsk side. En slik samling har to hovedformål 

  • Samle skeive miljøer på tvers av Sápmi, for å utveksle erfaringer og samtale om veien videre for den skeive samiske organiseringa, så vel som å planlegge fremtidige møteplasser   
  • Organisasjonsutvikling gjennom å bli kjent med organisasjonsprosessene fra de ulike delene av Sápmi og kompetanseheving på praktisk-organisatorisk arbeid

Feminism och queersolidaritet över gränserna


Projektets ambition är att etablera ett gräns- och yrkesöverskridande nätverk för att utveckla analytiska och strategiska verktyg för att arbeta mot ökande ojämlikheter i Norden, Ryssland och Turkiet.
Projektet har två sammanhängande målsättningar:

1) Att etablera ett gräns- och yrkesöverskridande nätverk av akademiker och aktivister som arbetar för kvinnors och HBTQ-personers rättigheter i de tre geografiska miljöerna Norden, Ryssland och Turkiet.

2) Att utveckla nya analytiska och strategiska verktyg i kampen mot den ökande diskrimineringen på grund av kön, sexuell läggning och etniskt ursprung i och utanför Norden.

Projektet kommer att fördjupa och nyansera förståelsen för de specifika förutsättningar som utmärker kampen för jämställdhet mellan könen i olika sammanhang. Det kommer att ge viktiga insikter i hur aktivister och forskare i dessa varierade miljöer arbetar mot ojämlika och homofobiska policyer i en tid när demokratin hotas och högerextremismen ökar. Projektet kommer att ge oss nya viktiga verktyg i kampen mot våldsuttryck, hat och diskriminering i en allt mer transnationell värld.

Transforming Identities: Exploring changes, tensions and visions in the Nordic region through the prism of identity politics


Projektet har bildat ett nätverk som utforskat aktuella utmaningar kopplade till demokratiskt deltagande och nya innebörder av begrepp som mångfald och minoriteter i Norden. Inom nätverket har de diskuterat hur dessa utmaningar påverkar förutsättningarna för och förståelsen av exempelvis jämställdhet, rättigheter och demokrati i Norden.

Samarbetsorganisationerna har genomfört tre workshops under projekttiden. Vid workshoparna har nätverket samlat både unga forskare och aktivister i Norden. Projektet har resulterat i ett par publika arrangemang i anslutning till workshoparna och inom kort publiceras en antologi.

Updated 6 april 2022