Skip to main content sv

Forskningsbaserad kunskap mot sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga


Projektet går ut på att öka den forskningsbaserade kunskapen om sexuella trakasserier inom organisationer som arbetar mot mobbning i Norden och Litauen, samt dess målgrupper.

De huvudsakliga aktiviteterna är nätverksmöten samt delning och spridning av forskningsbaserade metoder genom både en endagskonferens för partnernas målgrupper och en rapport som belyser kunskaper vunna i projektet samt metoder och verktyg såsom:

  • Kartläggningsverktyg av sexuella trakasserier i skolan,
  • Insatser som förändrar skolklimat och otrygga platser
  • Insatser för att motverka sexuella trakasserier och utnyttjande online
  • Kunskap om kroppsuppfattning och porr
  • Handlingsplanskurs mot sexuella trakasserier

Projektet är upplagt för att dela kunskap bland de främsta anti-mobbningsorganisationerna i Norden, samt i grannlandet Litauen och sprida effektiva metoder för att förhindra sexuella trakasserier. Alla parter kommer tillföra sina specifika kompetenser och perspektiv, samt involvera experter.

Sexuella trakasserier på arbetsplatser inom hälsosektorn


Insatser för att förebygga och hantera sexuella trakasserier är centrala i arbetet för jämställdhet mellan könen och ett jämställt och inkluderande arbetsliv. Fenomenet sexuella trakasserier hänger ofta i hop med makt och maktlöshet, och kan få stora konsekvenser för både den enskilda och verksamheten. Hälsosektorn är en sektor med hög andel deltidsanställda, tillfälligt anställda och hög sjukfrånvaro. På arbetsplatsen finns inte valfrihet att välja bort personer som inte kan uppföra sig eller som kränker andra. Den anställda måste dagligen förhålla sig till patienter och kollegor.

Projektet har utvecklat ett nordiskt nätverk som har kartlgt hur kommuner i Norden arbetar med sexuella trakasserier inom hälsosektorn. Kartläggningen har resulterar i ett idéhäfte om hur man kan jobba förebyggande och aktivt med att förhindra sexuella trakasserier. Genom samarbetet möjliggjordes erfarenhetsutbyte, metodutveckling och ökad kunskap om jämställdhet i arbetslivet. Resultatet presenterades vid en nordisk konferens, samt tillgängliggjordes i kommunerna.

Se slutrapporten (på engelska) för mer information.

A Nordic model for youth driven prevention of sexual harassment and violations


Metoo-rörelsen visade att flickor, kvinnor och HBTQ-personer ständigt upplever sexism och kränkningar i det offentliga rummet även i de nordiska länderna. Detta projekt ville säkerställa att unga skyddar varandra, och respekterar både sina egna och andras rättigheter och gränser i förhållande till kön, kropp och sexualitet. 

Projektet utgick från gemensamma erfarenheter från familjemottagningar i Danmark, Norge och Sverige. Verksamheterna bakom ansökan engagerade ungdomar i att utveckla en nordisk modell för att motverka sexuella trakasserier. Till modellen togs även en informationskampanj fram. Genom att utveckla modellen gemensamt syftade projektet även till att stärka det nordiska nätverket samarbetsorganisationerna emellan.

Trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet


Seksuell trakassering er et omfattende problem i hotell- og restaurantbransjen. Undersøkelser av opplevd seksuell trakassering blant medlemmer i det norske Fellesforbundet og det danske Fagligt Fælles Forbund 3F viser at 21 prosent i Norge og 24 prosent i Danmark har opplevd seksuell trakassering i jobbsammenheng. Fra Sverige vet vi at cirka 13 prosent av kvinnelige arbeidstakere i hotell- og restaurantbransjen har opplevd seksuell trakassering fra kunder, og 6 prosent sier de har opplevd seksuell trakassering fra ledere eller kolleger.

Diskrimineringsombudsmannen i Sverige, Institut for Menneskerettigheder i Danmark og Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge gjennomførte en undersøkelse for å skaffe mer kunnskap om hva som hindrer en effektiv håndtering av saker om trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. En del av dette arbeidet var å undersøke hvordan sammenhengen mellom seksuell trakassering og trakassering på andre grunnlag ser ut. Undersøkelsen og arbeidet mot trakassering var tema på et seminar høsten 2018. Målgruppene var folk med kunnskap om hotell- og restaurantbransjen og/eller trakassering i arbeidslivet.

Nordisk netværk mod sexisme og hadefuld tale


Adgangen til at kommentere og debattere på de sociale medier anses ofte som en gevinst for den demokratiske samtale. Men tonen kan være hård, polariserende og krænkende. Det sætter den demokratiske debatkultur og ytringsfriheden under pres på de sociale medier og påvirker kvinder og mænds adgang til den offentlige debat i Norden.

I dette projekt etableret et nyt nordisk netværk med fokus på sexisme og hadefuld tale online. Netværket består af en række nordiske ligebehandlings- og ombudsmandsinstitutioner, heriblandt Institut for Menneskerettigheder i Danmark, det norske Likestillings- og diskrimineringsombud og det islandske Icelandic Human Rights Center.

Netværket har afholdt tre seminarer med deltagelse af embedsfolk, civilsamfund, forskere, debattører med flere.

Som et konkret output af netværkets arbejde er antologien ”Hadefulde ytringer i et nordisk perspektiv” blevet udarbejdet. Antologien blev præsenteret ved LDOs årskonference om hadefulde ytringer 28. november 2017 for et stort publikum.

Sexism inom hotell, restaurang och turism


Sexuella trakasserier och sexism inom hotell-, restaurang- och turistbranschen har länge varit ett problem. I detta projekt gick fackliga branschorganisationer från hela Norden samman för att kartlägga forskning på området och för att dela med sig av god praxis.

Projektet tog fram faktabladet Not on the menu som synliggjorde läget i branschen. Inom ramen för projektet hölls också en konferens (juni 2015). Det övergripande målet med konferensen var att genom nordiskt samarbete lyfta frågan om sexuella trakasserier och sexism och att stärka fackens möjlighet att verka för mer jämställda arbetsplatser.

Genom projektet har även dialog med arbetsgivare på europeisk nivå möjliggjorts. Fackföreningarna fick möjlighet att ta fram och dela exempel på goda praktiker. Islands yrkesförbund (SGS) och Institutet för könsforskning (RIKK), har efter projektet påbörjat ett arbete med att möjliggöra fortsatt forskning om hur sexuella trakasserier i hotell-, restaurang-, och turistbranschen påverkar löner och status på den nordiska arbetsmarknaden.

Updated 7 juli 2021