Skip to main content sv

Jämställdhetsarbetets riktning pekas ut i nytt program

Nu tar de nordiska länderna nya tag i jämställdhetsarbetet. Idag presenteras det nya samarbetsprogrammet, som sätter ramarna för jämställdhetsarbetet under åren 2019-2022.


Norden är en av världens mest jämställda regioner, men det finns fortfarande stora utmaningar i jämställdhetsarbetet. Det märks inte minst genom metoo-rörelsen, som har vittnat om sexuella tra­kasserier, våld och kränkningar inom olika delar av samhäl­let.

− Det är så klart en källa till stolthet att vår region ligger i framkant i internationella jämförelser, men det är viktigt att se att inga nordiska länder är någon jämställdhetshimmel, säger Rósa Guðrún Erlingsdóttir, jämställdhetsexpert och senior rådgivare vid välfärdsministeriet på Island.

Det nya samarbetsprogrammet lyfter fram fyra särskilt prioriterade områden för jämställdhetsarbetet: ”framtidens arbetsliv och tillväxt”, ”välfärd, hälsa och livskvalitet”, makt och inflytande” samt ”jämställdhetsarbete med fokus på män och maskulinitet”.

Inom området ”välfärd, hälsa och livskvalitet” betonas bland annat att kvinnor och män ska ha lika tillgång till god hälsa, vård och omsorg. Det finns tydliga hälsoskillnader kopp­lade till kön i Norden och överlag upplever kvinnor sin hälsa som sämre än vad män gör. Unga kvinnor är vidare överrepresenterade vad gäller psykisk ohälsa medan självmord är vanligare bland män.

Inom området ”framtidens arbetsliv och tillväxt” trycker programmet särskilt på att kvinnor och män ska ha lika möjligheter inom arbetslivet och att köns­uppdelade utbildningsval ska motverkas. Genusperspektiv inom förskola och skola lyfts fram som en nyckel för att ge alla barn och unga samma möjligheter att utvecklas.

Island leder arbetet 2019

Det fyraåriga programmet pekar ut den övergripande riktningen för de nordiska ländernas samarbete på jämställdhetsområdet, men det är ordförandeländerna som beslutar vilka aktiviteter som ska genomföras. Island är ordförande för Nordiska ministerrådet under 2019 och alltså först ut att arbeta utifrån programmet.

Rósa Guðrún Erlingsdóttir är glad över att det nya samarbetsprogrammet lyfter fram betydelsen av att involvera män i jämställdhetsarbetet.

− Jag tror att vi behöver adressera män och pojkar som en del av lösningen och visa att jämställdhet betyder bättre livskvalitet för alla. Negativ maskulinitet kan lyftas upp till ytan genom att vi engagerar pojkar i diskussionerna om jämställdhet, säger hon.

Att jämställdhet angår män har med tiden allt mer betonats inom det nordiska jämställdhetsarbetet. Samtidigt har insatser som rör män, pojkar och jämställdhet ofta varit korta och projekt­baserade. Genom att lyfta upp ”jämställdhetsarbete med fokus på män och maskulinitet” som ett prioriterat område vill Nordiska ministerrådet markera behovet av långsiktiga insatser.

Samtidigt som det är viktigt att män sluter upp i jämställdhetsarbetet måste det ske på ett genomtänkt sätt, tror Rósa Guðrún Erlingsdóttir.

− Kvinnor har lett jämställdhetsrörelsen i decennier och det är viktigt att män involveras på ett sätt som stödjer kvinnors ansträngningar och ledarskap, säger hon.

Under 2019 kommer det isländska ordförandeskapet, med av stamp i samarbetsprogrammet, bland annat att hålla en nordisk metoo-konferens i Reykjavik. Under året kommer Island också att sätta särskilt fokus på jämställdhet i Västnorden och Arktis, bland annat genom en konferens om män och jämställdhet i Torshavn. Konferensen arrangeras i samverkan med Almannamálaráðið, socialministeriet på Färöarna.

Updated 14 oktober 2019