Skip to main content sv

Nordisk jämställdhetspolitik på export

De fem nordiska länderna utgör tillsammans en av världens mest jämställda regioner. Men hur nådde de dit? Nu finns de viktigaste politiska reformerna och resultaten sammanfattade i fem korta faktablad. Materialet är en del av ”exporten” av nordisk jämställdhet och är tänkt att fungera som ett verktyg för länder som vill se fler kvinnor på arbetsmarknaden.


Fem länder och 50 år av reformer, som sakta men säkert ökat kvinnors rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden – allt finns nu sammanfattat på 50 sidor i en ”knowledgehub”, utgiven av Nordiska ministerrådet. Fem korta faktablad, framtagna av Nordisk information för kunskap om kön (NIKK), beskriver de viktigaste beståndsdelarna i ”The Nordic Gender Effect”, som lett till att närmare tre fjärdedelar av kvinnorna i Norden idag är på arbetsmarknaden.

Familjevänlig politik gynnar ekonomisk utveckling

De fem delarna är ”Shared and paid parental leave”, “Subsidised childcare for all”, “Flexible work arrangements” och “Leadership and equal opportunities”. Ett femte kapitel sätter in jämställdhetspolitiken i ett större sammanhang av välfärdsstatens och den nordiska arbetsmarknadsmodellens framväxt. En viktig poäng i materialet är att de nordiska länderna inte alltid gått i takt eller gjort samma politiska vägval. Men för Norden som region har den stadiga ökningen av kvinnor på arbetsmarknaden stått för en bärande del av tillväxtökningen under de senaste 50 åren.

Lättillgängligt för beslutsfattare

Materialet har redan tagits väl emot av de internationella organisationer som har jämställdhet och ett värdigt arbetsliv högst på sina agendor, som ILO, det globala facket ITUC och FN:s jämställdhetsorganisation UN Women.

– Investeringar i jämställdhet gynnar inte bara kvinnor och flickor, de lyfter hela samhällen genom att främja sysselsättningen, familjers välmående och ekonomisk utveckling. The Nordic Gender Effect at Work synliggör detta på ett övertygande sätt genom en rad juridiska, institutionella och innovativa verktyg, som kan tillämpas på landsnivå och är lättillgängliga för alla beslutsfattare. Jag hoppas att sådana strategier för att stödja jämställdhet kommer att bli de nordiska ländernas främsta export med tiden, sager Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN Women.

Ett praktiskt redskap för förändring

Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, upplever en stark efterfrågan på nordiska erfarenheter i allmänhet och nordisk jämställdhetspolitik i synnerhet.

– Denna efterfrågan har vi valt att svara på genom att sammanfatta de fem nordiska ländernas politik på området under fem decennier, en politik som visat sig mycket framgångsrik. Jag hoppas att materialet kommer att användas som ett praktiskt verktyg för förändring, världen över, säger han.

Knowledgehuben har tagits fram som en del av de nordiska statsministrarnas initiativ ”Nordic Solutions to Global Challenges” som lanserades 2017. Initiativet är Nordens samlade bidrag till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Updated 20 november 2019