Skip to main content sv

Ny rapport om könsrelaterat våld och funktionsnedsättning

Livssituationen för personer med funktionsnedsättning skiljer sig på många sätt från andras. Vad gäller våld förekommer övergrepp i fler och andra miljöer och risken för att utsättas är högre.


Foto: colourbox
 Foto: Colourbox

Rapporten visar att förövare i regel kan utnyttja sin maktposition över personer med funktionsnedsättning på sätt som annars inte vore möjliga. Det kan exempelvis handla om att förövaren förstör en persons hjälpmedel eller lämnar en person med nedsatt syn i en miljö som hen inte känner igen. Eller att personal undviker att ge smärtlindring eller ger sexuella smekningar vid undersökningar. Detta framkommer i den nya rapporten ”När samhället inte ser, hör eller förstår: Könsrelaterat våld och funktionshinder” som är framtagen av Nordens Välfärdscenter på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

I rapporten beskrivs temat könsrelaterat våld och funktionshinder ur ett nordiskt perspektiv med utgångspunkt i forskning, officiella rapporter och bidrag från en nordisk expertgrupp. Syftet är att ge en analytisk inblick i ett tema där kunskapsnivån fortfarande är låg, lyfta fram goda exempel och förbättringsförslag samt beskriva mervärdet av fortsatt nordiskt samarbete på området.

Updated 16 april 2020