Skip to main content sv

Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv – en nordisk forskningsöversikt om utbildningsval inom STEM


Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram ett kunskapsbaserat underlag om vad som bidrar till könsstereotypa utbildningsval inom området naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM). 

Rapportens centrala del utgörs av en forskningsöversikt som ger en samlad bild av vad forskningen säger om olika förklaringsmodeller och beprövade insatser i Norden.

Forskningsöversikten är organiserad i sex teman:

  1. Studie och yrkesval
  2. Ämneskulturer och normer i utbildningsmiljöer
  3. Färdigheter och prestationer
  4. Lärare, pedagogik och undervisningsmetoder
  5. Arbetsmarknad och arbetsliv
  6. Förändringsarbete kring studieval, undervisning och organisation. 

Dessutom ingår en inventering och analys av insatser som görs inom STEM-sektorn i Norden och en internationell utblick om hur länder utanför Norden hanterar snedrekrytering till STEM-området.

Samarbeten för jämställdhet i arbetslivet


I denna sammanställning presenteras resultat från de samarbeten som finansierats av Nordisk jämställdhetsfond för att bidra till jämställdhet i arbetslivet. Sammanställningen syftar till att sprida kunskap och erfarenheter från projekten, för att de ska få en ökad hållbarhet, komma fler till nytta och inspirera andra till nordiskt samarbete.

Sammanställningen är framtagen av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, som är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. NIKK administrerar Nordisk jämställdhetsfond på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet


Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det visade inte minst Metoo-uppropen hösten 2017. Denna publikation är en kortversion av rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt. Rapporten bygger på en systematisk genomgång av forskning från de nordiska länderna mellan åren 2014–2019.

Syftet med kortversionen är att översiktligt presentera aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, och samtidigt visa på kunskapsluckorna. Publikationen är framtagen av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön.

Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv


För att illustrera och synliggöra hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i de nordiska länderna har NIKK, tillsammans med Nordregio, Nordiska ministerrådets institution för regionalforskning, tagit fram denna kartöversikt.

Utifrån statistik på kommunnivå visar kartorna på demografisk sammansättning och tillgång till utbildning, arbete och omsorg i Norden.

Projektets resultat presenterades även i en film som inledde Nordiska ministerrådets arrangemang under FN:s kvinnokommissions möte i New York år 2018. Se filmen Rural Realities in the Nordic Countries.

Likalön i Norden


Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement.

Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement.

Sammanfattning: Likalön i Norden


Detta är en kortfattad sammanfattning av publikationen Likalön i Norden – lagar och politiska strategier. Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har tagit fram Lika lön i Norden och denna kortfattade sammanfattning för att belysa och jämföra de nordiska ländernas politiska strategier, policys och lagar på likalönsområdet. Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement.

Faktablad: Vem jobbar och när?


Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män. Det påverkar både jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnor och mäns ekonomiska möjligheter. Inom ramarna för projektet Deltid i Norden har NIKK med tre forskningsrapporter kartlagt deltidsarbetet i Norden. Detta faktablad, som visar på orsaker till och konsekvenser av deltidsarbetet, sammanfattar de tre rapporterna.

Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang


Flexibla arbetsarrangemang gör det möjligt för föräldrar att kombinera jobb med familjeliv. I Norden finns en stark tradition av framförhandlade rättigheter för arbetstagare, som regler för arbetstid och semester, vilket innebär trygghet i arbetslivet. Detta har lagt grunden för att det idag är fler företag i Norden än genomsnittet i Europa som erbjuder flexibla arbetstider.

Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen


Sedan 1970-talet har frågan om lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet stått högt på den politiska agendan i Norden. Länderna har tagit en mängd initiativ för att uppnå detta och idag hamnar regionen högt i internationella rankningar över jämställdhet i arbetslivet.

Part-Time Work in the Nordic Region III


Gender equality in the labour market is a key topic in the Nordic cooperation on gender equality. As a follow up to two earlier reports on part-time work this third report is an introductory study to part-time work and gender in the Faroe Islands, Greenland and Åland Islands. The aim is to map what is known about part-time work, and where possible, explain working patterns in these areas. The report gives an overview of the labour markets of the three areas and introduces part-time work based on existing data.

The report also present findings from an exploratory study with women who work part-time in the Faroe Islands. Erika Anne Hayfield, PhD, Assistant Professor of Social Sciences at the University of the Faroe Islands, Rógvi Olavson, MSc Sociology and Lív Patursson, MSc Gender Studies wrote the report on request by NIKK, for the Nordic Council of Ministers.

Updated 2 juli 2021