Skip to main content sv

Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTl-personer i Norden


I januari 2020 utökades det nordiska samarbete som sker genom Nordiska
ministerrådet till att inkludera arbetet för lika rättigheter, behandling av och
möjligheter för LGBTI-personer i Norden. Under det danska ordförandeskapet i ministerrådet samma år togs initiativ till ett nordiskt projekt som belyser unga LGBTI-personers välmående. Syftet med projektet är att sprida kunskap och erfarenheter i regionen, för att bidra till bättre levnadsvillkor för unga LGBTIpersoner i Norden.


Nordiska ministerrådets samarbetsorgan Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige, har utfört projektet som resulterat i denna rapport. Rapporten består av två delar:

  • En forskningsöversikt som beskriver forskningsläget om unga LGBTI-personers välmående i de nordiska länderna och
  • en kartläggning som presenterar ett urval av insatser för att förbättra unga LGBTI-personers välmående i Norden

Forskningsöversikten är skriven av Anna Siverskog, Fil. Dr, lektor vid hälsohögskolan vid Jönköping University. Kartläggningen är genomförd och författad av journalisten Ida Måwe.

Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden


Nordiska ministerrådet har etablerat en ny LGBTI-strategi. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt fick NIKK i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området. Rapporten bygger bland annat på en enkät och dialog med organisationer som arbetar med LGBTI-rättigheter i hela Norden.

Resultaten visar att negativa attityder och bristande skydd i lagstiftningen försämrar LGBTI-personers liv och psykiska hälsa. Okunskap hos myndigheter, i vården, skolan och omsorgen tvingar tillbaka äldre transpersoner till garderoben på äldreboendet och gör att unga aldrig vågar komma ut i skolan. Rapporten visar även på vilka områden och insatser som Nordiska ministerrådets verksamhet har möjlighet att bidra till. Det är utifrån dessa identifierade behov som den nya strategin har tagits fram.

Updated 16 februari 2021