Skip to main content sv

Stor bredd på nordiska samarbetsprojekt

Hur påverkar EU:s lagar och regler den nordiska jämställdhetspolitiken? Hur stoppar vi könsdiskriminerande reklam, eller våld i unga parrelationer i Norden? Det är fokus för några av årets stödordningsprojekt.


Stödordning

Varje år administrerar NIKK medel för insatser och samarbeten på jämställdhetsområdet i Norden på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Den så kallade stödordningen är initierad av de nordiska jämställdhetsministrarna som vill stimulera nordiskt samarbete inom ramen för sitt samarbetsprogram och dess prioriteringar.

Bland årets beviljade projekt finns en stor bredd. ”Nordisk likestillingspolitikk i et europeiserings-perspektiv” är initierat av norska Senter for Likestilling vid Universitetet i Agder. Projektet ska undersöka i vilken utträckning Norden sedan 1990-talet varit en exportör av jämställdhetspolitik, och hur pass mycket de nordiska länderna fått anpassa sig till internationella beslut under samma period.

”Reklamera” är ett initiativ mot könsdiskriminerande reklam, som drivs sedan 2013 av Sveriges kvinnolobby. Kampanjen ska nu spridas i Norden, och de nordiska lagarna mot könsdiskriminerande reklam kartläggas och utvärderas. Målet är att presentera förslag till förbättringar i regleringar och implementering till ansvariga ministrar i Norden.

Ett annat projekt är den nordiska expertkonferensen på temat våld i unga parrelationer som ska anordnas i Oslo i april. Bakom arrangemanget står Reform- resurssenter för menn i Norge tillsammans med samarbetsorganisationer i Finland, Danmark och Sverige. Målet med konferensen är att utarbeta ett material som kan användas av organisationer och myndigheter.

Updated 18 april 2020