Skip to main content sv

Ny publikation från NIKK belyser likalön i Norden

I Norden är alla överens – kön ska inte avgöra lön. Enligt lag ska lika lön för lika eller likvärdigt arbete gälla. Ändå ser det inte ut så. Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. NIKK:s färska sammanställning “Likalön i Norden – lagar och politiska strategier” visar att det, trots ländernas politiska mål, finns stor förbättringspotential på likalönsområdet.


Alla de nordiska länderna har politiska mål och breda strategier för att uppnå en jämställd arbetsmarknad utan könsdiskriminering. Trots det kvarstår löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbeten. I de nordiska länderna ligger den könsbaserade löneskillnaden i genomsnitt på 14,3 procent, enligt Eurostats statistik från 2017. En stor del av lönegapet beror på den könssegregerade arbetsmarknaden, där kvinnor och män finns i skilda sektorer, yrken och på olika positioner. Men även i den så kallade standardvägda lönestatistiken, där korrigeringar gjorts för lönepåverkande faktorer som exempelvis yrke, sektor, utbildning och ålder, finns könsbaserade löneskillnader kvar.

NIKK:s nya sammanställning Likalön i Norden – lagar och politiska strategier visar att alla de nordiska länderna arbetar med problemet, samtidigt som utmaningar återstår. Sammanställningen belyser åtgärder, lagar och initiativ som tagits av regeringarna i Norden för att åtgärda löneskillnaderna. Den lyfter även utmaningar som NIKK identifierat utifrån nuvarande regelverk och praktik.

En central utmaning är det grundläggande fenomen som påverkar löneklyftan: den könshierarkiska strukturen på arbetsmarknaden där kvinnors arbete och kvinnodominerande yrken undervärderas. Mönstret ses tydligt på den könssegregerade arbetsmarknaden, där kvinnodominerade yrken generellt är lägre avlönade än mansdominerade yrken med motsvarande svårighetsgrad. I arbetsvärderingar, där olika arbeten klassificeras och bedöms, är det därför viktigt med en ökad förståelse för kön och genus. Det krävs mer kunskap och medvetenhet i förhållande till könsstereotyper och förväntningar kopplade till föreställningar om kvinnor och män. Annars finns risk för att kvinnodominerade yrken ändå undervärderas i arbetsvärderingssystemen.

Sammanställningen visar också att det finns förbättringsmöjligheter när det kommer till lagarnas utformning, tillsyn och sanktionsmöjligheter, eftersom en utmaning är lagarnas efterlevnad brister. Likalön i Norden – lagar och politiska strategier bygger på intervjuer med insatta forskare, experter och tjänstepersoner.

Läs publikationen Likalön i Norden – lagar och politiska strategier.
Läs en kortfattad sammanfattning av publikationen.

Updaterad 19 augusti 2020