Skip to main content sv

Ny strategi ska förbättra LGBTI-personers liv i Norden

De nordiska länderna är bland de mest progressiva i världen på LGBTI-området. Men även om en hel del viktig lagstiftning är på plats, finns fortfarande stora utmaningar. Därför höjer jämställdhetsministrarna nu ambitionsnivån. LGBTI-personer ska kunna leva fria, öppna och bra liv i Norden, det är målet för en ny strategi.


Det finns utmaningar i alla de nordiska länderna när det gäller rättigheter för transpersoner, homo-, bi- och intersexuella. Det visar den nya rapporten Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden, som NIKK har tagit fram. Men nu höjs ambitionsnivån. Utifrån rapporten har de nordiska jämställdhetsministrarna antagit en gemensam strategi för att komma till rätta med bristerna.

Tre prioriterade insatsområden ska möta de behov som pekas ut i rapporten. Det är första gången som det nordiska samarbetet tar fram en strategi som arbetar för LGBTI-personer i Norden. Jämställdhetsministrarna är överens om en tydlig och målmedveten riktning framåt. 

– Vi kommer att arbeta för att LGBTI-personer kan leva fritt och öppet i de nordiska länderna, och ha lika god livskvalitet och livsvillkor som övriga befolkningen, sa Mogens Jensen, jämställdhetsminister i Danmark, när han stod värd för ministermötet på torsdagen.   

Framtagen i nära dialog med civilsamhället

Bakgrunden till rapporten och strategin är det nya nordiska samarbetet om lika behandling och rättigheter för LGBTI-personer. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt fick NIKK i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området. Rapporten bygger bland annat på en enkät och dialog med organisationer som arbetar med LGBTI-rättigheter i hela Norden.

Resultaten visar att negativa attityder och bristande skydd i lagstiftningen försämrar LGBTI-personers liv och psykiska hälsa. Okunskap hos myndigheter, i vården, skolan och omsorgen tvingar tillbaka äldre transpersoner till garderoben på äldreboendet och gör att unga aldrig vågar komma ut i skolan. Rapporten visar även på vilka områden och insatser som Nordiska ministerrådets verksamhet har möjlighet att bidra till. Det är utifrån dessa identifierade behov som den nya strategin har tagits fram.

Strategin börjar omsättas i politisk handling efter årsskiftet, när Finland blir ordförande i ministerrådet. 

– Jag välkomnar det ökade fokuset på LGBTI-frågor i det nordiska samarbetet.  För att insatserna ska bli kännbara i människors vardag, behöver politiken samarbeta med civilsamhälle och LGBTI-gemenskapen, säger Thomas Blomqvist, jämställdhetsminister i Finland.

En längre version av nyheten finns att läsa på norden.org.

Fotnot 1: De beslutade strategiska insatserna på LGBTI-området kommer att skrivas in i jämställdhetsministrarnas gällande samarbetsprogram och publiceras 2021.
Fotnot 2: LGBTI är en förkortning av Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender och Intersex.

Läs rapporten

Updaterad 10 november 2020