Skip to main content sv

Nytt projekt om ungas erfarenheter av prostitution

Unga personer med erfarenheter av prostitution är en grupp som av flera anledningar är svår att nå, både för forskningen och sociala insatser. I NIKK:s nystartade projekt kartläggs och analyseras kunskap om unga med erfarenheter av prostitution i samtliga nordiska länder.

Unga personers erfarenheter av prostitution görs ofta i det fördolda och inte sällan utanför traditionella arenor för prostitution. Befintliga insatser verkar inte nå fram och det är angeläget att utveckla en fördjupad kunskap om ungas erfarenheter, bland annat för att kunna förebygga sexuellt utnyttjande. NIKK ska nu, på uppdrag av Nordiska ministerrådet, belysa situationen i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge. Charlotta Holmström, sociolog som bland annat forskat om prostitutionspolitik och sexuell riskutsatthet vid Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier vid Malmö universitet, samordnar projektet.

– Projektet syftar till att sammanställa befintlig kunskap om unga som har erfarenhet av sex mot ersättning. Vidare syftar projektet till att belysa vilka samhälleliga aktörer som uppmärksammar och arbetar med denna fråga, och hur lagstiftningen är utformad i de olika nordiska länderna. Tidigare forskning visar bland annat att de första erfarenheterna av att sälja sex ofta sker i tonåren, och att unga som har sex mot ersättning utgör en utsatt och risktagande grupp. Samtidigt kan erfarenheterna av att sälja sex variera beroende på sammanhang, kontinuitet och motiv. Tidigare forskning visar också att ungas erfarenheter av att ha sex mot ersättning inte alltid görs på kontaktarenor för att sälja och köpa sex, och ofta används sex som bytesvara.

Unga personer benämner sällan erfarenheter av sex mot ersättning som prostitution. Enligt Charlotta Holmström kräver detta därför särskild lyhördhet såväl av professionella som möter unga, som i forskningen om frågan.

– Det påverkar forskning om gruppen unga personer som säljer sex på så vis att det är svårt att nå gruppen och skapa kunskap om de erfarenheter de gör. Det är av den anledningen särskilt angeläget att vara varsam med de begrepp och de perspektiv som tillämpas och används i forskningen om denna fråga. I första hand är det viktigt att vara lyhörd för de erfarenheter som ungdomar gör och hur de beskriver dessa erfarenheter.

Viktig kunskap för många nordiska aktörer

NIKK genomförde 2008 projektet Prostitution i Norden, ett projekt som synliggjorde och analyserade kunskap om sociala insatser, rättsliga åtgärder och attityder till och erfarenheter av prostitution i de nordiska länderna. Projektet visade bland annat hur den digitala utvecklingen och även förändrade migrations- och mobilitetsmönster har påverkat arenor och kontaktvägar. Det nya projektet har ett nytt fokus, men Charlotta Holmström tror att samma samhällsförändringar kan förväntas spela en central roll.
– Det projekt vi nu genomför har ett något annorlunda fokus än projektet 2008, då vi nu fokuserar specifikt på ungdomar. Jag tänker mig dock att dessa aspekter har fortsatt stort inflytande på de arenor och det sätt på vilket kontakter tas. Det visar också tidigare forskning. Framförallt är det intressant att belysa i vilken utsträckning ungdomars utsatthet och erfarenheter av att ha sex mot ersättning kan relateras till den digitala utvecklingen, men även till migrations- och mobilitetsmönster.

Vill belysa skillnader och likheter

Projektet startade i februari i år och hösten 2019 presenterar NIKK en rapport som sammanställer och analyserar befintlig kunskap om ungas erfarenheter av prostitution. Rapporten förväntas bidra med viktig kunskap för många olika nordiska aktörer.

– Nordiska aktörer kan ha nytta av resultatet på så vis att vi nu får möjlighet att sammanställa och synliggöra den kunskap som finns om unga personer som har sex mot ersättning i samtliga nordiska länder. Vi vill belysa skillnader och likheter utifrån den kunskap som finns, men också uppmärksamma vilka sociala insatser som erbjuds denna grupp och hur lagstiftningen gällande unga som har sex mot ersättning är utformad och tillämpas i de olika nordiska länderna. Detta är angelägen kunskap för aktörer som träffar unga personer i sitt arbete, bland annat inom socialt arbete, hälso- och sjukvård, polis, rättssystem och skola, men också för aktörer som arbetar med policyarbete, säger Charlotta Holmström.

Updated 10 december 2019