Skip to main content sv

Om NIKK

Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området med ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv.

NIKK:s verksamhetsområden berör några av vår tids stora utmaningar och knyter an till de globala målen för hållbar utveckling. Våra kunskapsunderlag är forskningsbaserade och bidrar med fördjupade nordiska och tvärsektoriella perspektiv.

NIKK har en unik nordisk position, som komplement till nationella aktörer. Vi samarbetar både med nationella och andra nordiska aktörer, till exempel genom gemensamma arrangemang, där vi delar med oss av vår kunskap.

I vårt uppdrag ingår också att administrera Nordisk jämställdhetsfond och Nordisk LGBTI-fond.

De nordiska jämställdhetsministrarna har beslutat att NIKK ska verka som ett samarbetsorgan vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i Sverige. Uppdraget pågår från oktober 2012 till och med år 2024.

Läs mer om NIKK:s uppdrag här


Nationella sekretariatet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning är ett nordiskt kunskapsnav för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv. Sekretariatet möter globala samhällsutmaningar med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet. Verksamheten sker i samverkan med och på uppdrag av olika aktörer på nationell, nordisk och internationell nivå. Sedan 1998 är sekretariatet placerat vid Göteborgs universitet.

Läs mer om Nationella sekretariatet för genusforskning här.