Skip to main content sv

Vår historia

Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) hette tidigare Nordiskt institut för kunskap om kön och innan dess Nordiskt institut för kvinno- och könsforskning. Institutet grundades 1995 och var ett tvärnordiskt kunskapscentrum för könsforskning och jämställdhet i Norden.


NIKK initierade, koordinerade och utförde projekt med syfte att belysa viktiga jämställdhets- och könspolitiska problemställningar. Detta inkluderade forskningsprojekt, utredningar, översikter och rapporter.

NIKK var placerat vid Universitetet i Oslo och finansierades av Nordiska ministerrådet. NIKK:s uppgift var att utgöra en bro mellan nordisk könsforskning och nordisk jämställdhetspolitik. NIKK:s verksamhet skedde i aktiv dialog med de nordiska jämställdhetsministrarna (MR-JÄM) och ämbetsmannakommittén för jämställdhet (ÄK-JÄM).

År 2011 bestämde Nordiska ministerrådet att omorganisera NIKK från ett nordiskt institut till ett nordiskt samarbetsorgan. År 2012 utlystes uppdraget som nordiskt samarbetsorgan i en anbudsrunda. Uppdraget gällde att vidareutveckla informationsuppdraget och att inkludera administrationen av en nordisk stödordning för jämställdhet samt fungera som projektsekretariat. Anbudsrundan vanns av Göteborgs universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning, där verksamheten är placerad sedan 2012.

2020 utökades NIKK:s uppdrag för att verksamheten även ska bidra till det nordiska samarbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter.