Skip to main content sv

Vårt uppdrag

Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, ska bidra till gemensamt lärande genom att sammanställa och strategiskt förmedla forskning, politik, praxis och annan relevant information på jämställdhets- och LGBTI-området  i Norden.


Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. NIKK ska bidra till det nordiska jämställdhets- och LGBTI-området. Styrande och vägledande för verksamheten är de prioriteringar som har fastställts i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet för perioden 2019-2022 och tillägget för LGBTI-området.

I NIKK:s uppdrag ingår att:

  • Sammanställa och strategiskt förmedla kunskap om politik och praktik, fakta och forskning, utifrån ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv.
  • Förmedla och synliggöra MR-JÄM:s verksamhet i olika forum.
  • Stödja MR-JÄM, deras ämbetsmannakommitté (ÄK-JÄM) och ordförandeskap med kunskapsunderlag och förmedling som bidrar till prioriterade aktiviteter och projekt. I stödet ingår även att dela expertis, erfarenhet, kontakter och kommunikationskanaler av relevans för det nordiska samarbetet.
  • Ta initiativ till och åta sig aktiviteter i samband med genomförandet av nordiska samarbets-, sektors- och handlingsprogram inom jämställdhet och LGBTI-området.
  • Påta sig uppdrag som faller inom NIKK:s verksamhetsområden från övriga Nordiska ministerrådet förutsatt att tilläggsresurser tilldelas och genomförandet är förenligt med övrig prioriterad verksamhet.
  • Förvalta MR-JÄM:s stödordningar, Nordisk jämställdhetsfond och den nordiska LGBTI-fonden, i enlighet med dess riktlinjer. NIKK har också ansvar för att systematiskt följa utvecklingen av fondprojekten och hur de strategiskt kan bidra till samarbetsprogrammets och tillägget för LGBTI-områdets genomförande.

NIKK:s nuvarande uppdrag sträcker sig till och med år 2030.