Skip to main content sv

Genusperspektiv på gröna jobb i Norden: Samlade resultat från NIKK 2020-2022


Nordiska ministerrådet har antagit visionen att Norden till 2030 ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Detta kunskapsunderlag belyser en rad rapporter som med hjälp av genusanalyser bidrar till att förstå utmaningarna med den gröna omställningen. Underlaget presenterar fem tematiska ingångar till gröna jobb och avslutas med en sammanfattning samt nyckelbudskap.

Syftet med underlaget är att påvisa kopplingar mellan frågor som rör könsuppdelade utbildningsval och könssegregering på arbetsmarknaden, normer kring kompetens och fördelningen av omsorgsarbete, i förhållande till omställningen till gröna jobb. Förhoppningen är att det ska bidra till fördjupade nordiska perspektiv på aktuella frågeställningar, samt i förlängningen till hållbara lösningar för samhällsutvecklingen i Norden. 

Framtidens hållbara arbetsliv i Norden – Genusperspektiv på möjligheter och utmaningar


Arbetsmarknaderna i Norden är i snabb och ständig förändring. Den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer nya krav. Arbetslivet står inför en rad olika utmaningar, bland annat som en kon-sekvens av teknologisk förändring, demografisk utveckling och region-ala skillnader. Synen på kunskap, lärande och utbildning har förändrats, liksom olika logiker för styrning. Detta kunskapsunderlag beskriver förändringarna och fokuserar på tre utmaningar för ett hållbart arbetsliv:

  • Det livslånga lärandet: Att skolas in i förändringsbenägenhet
  • Platsens betydelse: Distansarbete respektive platsbundet arbete
  • Anställningsformer och arbetsvillkor: Gigarbete och entreprenör-skap som exempel

Genom att beskriva utmaningarna ur genusperspektiv problematiseras antaganden om teknikdriven samhällsutveckling, med bäring på arbetsliv och kompetensförsörjning. De sätts också i relation till politiska mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Vad behöver göras för att möjliggöra en hållbar utveckling som utgår från mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen? Detta underlag presenterar och diskuterar möjligheter och utmaningar i relation till framtidens hållbara arbetsliv ur genusperspektiv.

Yrkesutbildning i Norden – Kunskap och insatser för att motverka könsuppdelning


I Norden är såväl utbildning som arbetsmarknad starkt könsuppdelad. Uppdelningen är både vertikal och horisontell vilket innebär att kvinnor och män befinner sig inom olika utbildningar och branscher på arbetsmarknaden, samt på olika positioner i utbildnings- och arbetslivets hierarkier. Könsuppdelningen får konsekvenser för bland annat studie- och arbetsvillkor, löner samt makt- och resursfördelning.

Att motverka den ojämna könsfördelningen är ett av de strategiska insatsområdena för det officiella nordiska samarbetet på jämställdhetsområdet. Det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2020 tog därför initiativ till ett projekt som belyser könsbundna studieval i Norden. Nordiska ministerrådets samarbetsorgan Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige, fick i uppdrag att genomföra en studie som fokuserar på den könsuppdelade yrkesutbildningen i Norden.

Studien ger en kunskapsintroduktion till yrkesutbildning och kön som område, beskriver översiktligt hur yrkesutbildning i Norden är organiserad samt ger exempel på hur man arbetat för att bryta könsuppdelningen och behålla studenter som tillhör underrepresenterat kön i Norden. Studien inkluderar även en avslutande analysdel där kartläggningens resultat diskuteras med stöd i befintlig kunskap om fältet.

Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv – en nordisk forskningsöversikt om utbildningsval inom STEM


Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram ett kunskapsbaserat underlag om vad som bidrar till könsstereotypa utbildningsval inom området naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM). 

Rapportens centrala del utgörs av en forskningsöversikt som ger en samlad bild av vad forskningen säger om olika förklaringsmodeller och beprövade insatser i Norden.

Forskningsöversikten är organiserad i sex teman:

  1. Studie och yrkesval
  2. Ämneskulturer och normer i utbildningsmiljöer
  3. Färdigheter och prestationer
  4. Lärare, pedagogik och undervisningsmetoder
  5. Arbetsmarknad och arbetsliv
  6. Förändringsarbete kring studieval, undervisning och organisation. 

Dessutom ingår en inventering och analys av insatser som görs inom STEM-sektorn i Norden och en internationell utblick om hur länder utanför Norden hanterar snedrekrytering till STEM-området.

Samarbeten för jämställdhet i arbetslivet


I denna sammanställning presenteras resultat från de samarbeten som finansierats av Nordisk jämställdhetsfond för att bidra till jämställdhet i arbetslivet. Sammanställningen syftar till att sprida kunskap och erfarenheter från projekten, för att de ska få en ökad hållbarhet, komma fler till nytta och inspirera andra till nordiskt samarbete.

Sammanställningen är framtagen av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, som är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. NIKK administrerar Nordisk jämställdhetsfond på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet


Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det visade inte minst Metoo-uppropen hösten 2017. Denna publikation är en kortversion av rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt. Rapporten bygger på en systematisk genomgång av forskning från de nordiska länderna mellan åren 2014–2019.

Syftet med kortversionen är att översiktligt presentera aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, och samtidigt visa på kunskapsluckorna. Publikationen är framtagen av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön.

Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv


För att illustrera och synliggöra hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i de nordiska länderna har NIKK, tillsammans med Nordregio, Nordiska ministerrådets institution för regionalforskning, tagit fram denna kartöversikt.

Utifrån statistik på kommunnivå visar kartorna på demografisk sammansättning och tillgång till utbildning, arbete och omsorg i Norden.

Projektets resultat presenterades även i en film som inledde Nordiska ministerrådets arrangemang under FN:s kvinnokommissions möte i New York år 2018. Se filmen Rural Realities in the Nordic Countries.

Likalön i Norden


Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement.

Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement.

Sammanfattning: Likalön i Norden


Detta är en kortfattad sammanfattning av publikationen Likalön i Norden – lagar och politiska strategier. Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har tagit fram Lika lön i Norden och denna kortfattade sammanfattning för att belysa och jämföra de nordiska ländernas politiska strategier, policys och lagar på likalönsområdet. Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement.

Faktablad: Vem jobbar och när?


Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män. Det påverkar både jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnor och mäns ekonomiska möjligheter. Inom ramarna för projektet Deltid i Norden har NIKK med tre forskningsrapporter kartlagt deltidsarbetet i Norden. Detta faktablad, som visar på orsaker till och konsekvenser av deltidsarbetet, sammanfattar de tre rapporterna.

Updated 23 november 2021