Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Nyckelbudskap om äldre LGBTI-personers möten med vård och omsorg

Resultat från ett nordiskt högnivåmöte


Vi lanserar nu en publikation som ger en introduktion till kunskapsläget inom området äldre LGBTI-personers livsvillkor och hur forskare och andra experter på området beskriver angelägna problem och kunskapsluckor samt identifierar åtgärder som krävs för förändring.

Publikationen sammanfattar och ger en introduktion till kunskapsläget på området och hur forskare och andra experter beskriver problem och kunskapsluckor samt identifierar åtgärder som krävs för förändring. Den sammanfattar de viktigaste budskapen från ett högnivåmöte med experter, som hölls i samband med lanseringen av den nordiska rapporten: “Han gick tillbaka in i garderoben”: Äldre LGBTI-personers interaktioner med vård och omsorg i de nordiska länderna.

Rapportens titel: “Han gick tillbaka in i garderoben” speglar de erfarenheter som vissa äldre LGBTI-personer har när de flyttar till vårdhem där deras behov inte tillgodoses på rätt sätt.

Nyckelbudskap i urval

  • Transvården påverkas negativt av det faktum att transpersoner fortfarande patologiseras i alla de nordiska länderna.
  • Det saknas forskning om vårdpersonal i relation till LGBTI-frågor. Mer forskning behövs.
  • Det finns ett behov av mer kunskap om äldre LGBTI-personers specifika
    hälsoproblem och sjukdomar.
  • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal leder till bättre vård för LGBTI-personer.
  • Avsätt medel för forskning och utbildningsmaterial om äldre LGBTI-personer.

Unga mäns psykiska ohälsa i Norden

En forskningsöversikt om psykisk hälsa i relation till utbildning, arbetsliv och pandemi


Forskningsöversikten Unga mäns psykiska ohälsa i Norden bygger på en systematisk genomgång av forskning och relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2018–2022, med ett fokus på unga män mellan 15–30 år.

Det övergripande syftet med översikten är att redogöra för aktuell kunskap om unga mäns psykiska ohälsa genom att undersöka vad som orsakar problemen och uppkomna konsekvenser.

Översikten fokuserar särskilt på kunskap om unga mäns psykiska hälsa i relation till dagens villkor och utmaningar inom utbildning och arbetsliv i Norden. Studien lyfter även kunskap om vilka konsekvenser pandemin har fått för unga mäns psykiska hälsa, då ökad arbetslöshet, distansundervisning och isolering har riskerat att förstärka en negativ utveckling av det psykiska måendet.

10! Resultat från 10 år av samarbete genom Nordisk jämställdhetsfond


När Nordiska ministerrådet inrättade Nordisk jämställdhetsfond i juni 2013 var syftet att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Under de första tio åren har fonden beviljat medel till frivilligorganisationer, myndigheter, forskare och nätverk inom ramen för 79 olika projekt. I denna publikation presenterar vi erfarenheter, insikter och effekter från dessa. 

I denna publikation ges en inblick i tio av dessa samarbeten, ett för varje år i fondens historia, och konkreta resultat som de har genererat. I korta reportage och intervjuer delar projektdeltagare med sig av erfarenheter, kunskaper och insikter från sitt jämställdhetsarbete. De reflekterar kring nyttan av nordiskt samarbete och hur vi kan möta de utmaningar som identifierats i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet.

Rapporten på nordiska språk

Finska:
Kymmenen vuotta yhteistyötä pohjoismaisen tasa-arvorahaston kautta (tillgänglig onlineversion)
Finsk version i PDF för utskrift

Isländska:
Tíu ára samstarf gegnum Norrænan jafnréttissjóð (tillgänglig onlineversion)
Isländsk version i PDF för utskrift

Klimat, kön och konsumtion: En forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar


I projektet Hållbarhet, livsstil och konsumtion med genusperspektiv, inom Nordiska ministerrådets program för hållbara livsstilar i Norden, har NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) tagit fram en forskningsöversikt för att synliggöra och utmana könsstereotyper i förhållande till konsumtion och livsstil, och bidra till en bättre förståelse för hur skillnader uppstår, förstärks och reproduceras.

Hållbar produktion och konsumtion, mål 12 i Agenda 2030, har identifierats som ett av de områden där de nordiska länderna har störst utmaningar i arbetet för hållbar utveckling. Det sammantagna internationella forskningsläget kring klimatpåverkan av individers konsumtionsmönster visar bland annat att sociodemografiska faktorer som kön, inkomst och etnicitet har ett stort förklaringsvärde, liksom att ojämlikhet i sig, särskilt i höginkomstländer, leder till ökade utsläpp från konsumtion.

Yrkesutbildning i Norden – Kunskap och insatser för att motverka könsuppdelning


I Norden är såväl utbildning som arbetsmarknad starkt könsuppdelad. Uppdelningen är både vertikal och horisontell vilket innebär att kvinnor och män befinner sig inom olika utbildningar och branscher på arbetsmarknaden, samt på olika positioner i utbildnings- och arbetslivets hierarkier. Könsuppdelningen får konsekvenser för bland annat studie- och arbetsvillkor, löner samt makt- och resursfördelning.

Att motverka den ojämna könsfördelningen är ett av de strategiska insatsområdena för det officiella nordiska samarbetet på jämställdhetsområdet. Det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2020 tog därför initiativ till ett projekt som belyser könsbundna studieval i Norden. Nordiska ministerrådets samarbetsorgan Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige, fick i uppdrag att genomföra en studie som fokuserar på den könsuppdelade yrkesutbildningen i Norden.

Studien ger en kunskapsintroduktion till yrkesutbildning och kön som område, beskriver översiktligt hur yrkesutbildning i Norden är organiserad samt ger exempel på hur man arbetat för att bryta könsuppdelningen och behålla studenter som tillhör underrepresenterat kön i Norden. Studien inkluderar även en avslutande analysdel där kartläggningens resultat diskuteras med stöd i befintlig kunskap om fältet.

Jämställdhetseffekter av covid-19 – Kunskap och initiativ i Norden


Hur hanterar Norden jämställdhetseffekterna av covid-19? Pandemins konsekvenser är långt ifrån könsneutrala. Jämställdhetsperspektivet måste finnas med genomgående även i kristider. Denna publikation sammanfattar kunskap som tagits fram i Norden och samlar de nordiska ländernas initiativ rörande jämställdhet i relation till pandemin. I fokus är områden som våld i nära relationer, ekonomi och arbetsliv och psykisk ohälsa. Genom att lära av varandra kan de nordiska länderna stå bättre rustade nu och vid kommande kriser.

Publikationen är framtagen av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön. Den bygger på underlag från länderna samt intervjuer med forskare och experter.

Samarbeten för jämställdhet i arbetslivet


I denna sammanställning presenteras resultat från de samarbeten som finansierats av Nordisk jämställdhetsfond för att bidra till jämställdhet i arbetslivet. Sammanställningen syftar till att sprida kunskap och erfarenheter från projekten, för att de ska få en ökad hållbarhet, komma fler till nytta och inspirera andra till nordiskt samarbete.

Sammanställningen är framtagen av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, som är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. NIKK administrerar Nordisk jämställdhetsfond på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

The Nordic road towards Beijing+25


2020 är det 25 år sedan som 189 av FN:s medlemsstater antog Pekingplattformen – den mest visionära agendan för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Jubileet erbjuder ett tillfälle för en global översyn av arbetet för jämställdhet, och en utvärdering av de åtgärder som länderna vidtagit för att möta de kritiska områden som plattformen adresserar.

Publikationen The Nordic road towards Beijing+25 beskriver de nordiska ländernas arbete för jämställdhet, genom att sammanfatta ländernas statusrapporter i förhållande till Pekingplattformens genomförande. Inom sex områden ges exempel på åtgärder, framsteg och erfarenheter, samtidigt som återstående utmaningar pekas ut.

Publikationen är framtagen inom projektet GenerationEqualityNordic.

Faktablad: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer


För att uppnå jämställdhet måste män engagera sig i arbetet och föreställningar om manlighet utmanas. I de nordiska länderna är politikområdet ”män och jämställdhet” prioriterat och ett antal satsningar görs. Initiativen sträcker sig från mäns våld till föräldraskap och förändring av mansrollen. Detta faktablad lyfter maskulinitetsforskning, visar på politiska initiativ, samt innehåller exempel på nordiska samarbeten inom området. Faktabladet har tagits fram på uppdrag av Nordiska ministerrådet, som en del av ordförandeskapet Sveriges prioriterade områden under 2018.

Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna


I alla nordiska länder har båda föräldrarna rätt till betald föräldraledighet. Ett jämt uttag har varit en politiskt prioriterad fråga, inte minst för att främja jämställdhet i hemmet och på arbetsmarknaden. Resultatet av reformerna är tydliga: papporna i Norden tar ut mer föräldraledighet än genomsnittet i världen.

Updaterad 23 november 2021