Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Hat och hot på nätet


Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i alla nordiska länder. Men att komma åt förövarna är inte helt enkelt. Ett av problemen är att lagstiftningen på området inte är uppdaterad. Därför har Nordisk information för kunskap om kön, på uppdrag av Nordiska ministerrådet, kartlagt den rättsliga regleringen av hat och hot på nätet.

Rapporten visar att såväl kvinnor som män är utsatta för kränkningar på nätet – i ungefär lika stor utsträckning. Män och kvinnor drabbas dock på olika sätt. När män – särskilt i offentligheten – utsätts för näthat är det oftare fråga om kränkningar med anspelning på yrkesskicklighet och kompetens eller hot om våld. Kvinnor utsätts istället för kränkningar med betydligt större inslag av sexism, sexuella hot och trakasserier som snarare kopplar an till person än profession.

I hela Norden råder det en osäkerhet kring hur bestämmelserna som omfattar hatbrott ska tillämpas och var gränsen mot yttrandefriheten går, vilket leder till att bestämmelserna inte används i den utsträckning som i teorin är möjligt. Det innebär att det praktiska skyddet är litet för samtliga grupper, och i dagsläget obefintligt för dem som utsätts på grund av kön. Det bör sättas i relation till den forskning som visar att näthat mot kvinnor i stor utsträckning kan kopplas till kön.

Moa Bladini, lektor i straffrätt vid Göteborgs universitet, är rapportförfattare.

Faktablad: Vilka hörs och syns i Norden?


Det offentliga rummet i Norden är fortfarande inte till för alla. Sexistisk reklam, osynliggörande i media samt hat, hot och andra kränkningar
på nätet riskerar att tysta många röster. Samtidigt finns ljuspunkter och goda exempel på lösningar i de olika länderna. Hur kan offentliga rummet bli en plats för alla?

Faktablad: Gender equality in the Nordic media


There is an increasing pressure on media to step up and take measures to ensure women’s access to the media industry and to combat gender stereotypes. The UN member states committed to this already in 1995 in the Beijing Platform for Action, but how gender equal is the media? The Nordic region is well known for having gender equality as a hallmark in society. In the media sector, however, the male dominance persists in many areas, both in the industry itself and in the output. In 2014, Nordicom – a knowledge centre for media and communication research – initiated the project Nordic Gender & Media Forum, a platform for discussion on gender equality in media. The platform is compiling sexdisaggregated statistics for the Nordic media industry (film, journalism, advertising and computer games). These data serve as a knowledge base for discussion on good gender practices in the media in the Nordic countries.

The full compilation of data can be found at the Nordicom website, Media trends.Nordic Gender & Media Forum is also about collecting good practices and broadening the meaning of gender equality by connecting with other Nordic projects on gender, such as Queering Sapmi and the work on combatting sexualised hate speech conducted by a Norwegian resource centre for men, Reform. About 30 examples of good practices from the Nordic region are included in an anthology (December 2014).

Updated 2 juli 2021