Skip to main content sv

Hatbrott mot LGBTI-personer i Norden: En kartläggning av strategier, arbetssätt och insatser


Många LGBTI-personer i Norden upplever idag våld, hat, hot och trakasserier i olika former. Det är allvarligt, särskilt eftersom brotten många gånger är motiverade av hat mot personer på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Samtidigt bedrivs ett långsiktigt politiskt arbete i de nordiska länderna för att förbättra situationen.

Som ett led i det arbetet har Nordiska ministerrådet initierat ett projekt som fokuserar på hat mot LGBTI-personer i Norden. Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige, har fått i uppdrag att sammanställa relevanta strategier, aktörer och insatser i Norden och presentera resultatet i en kartläggning.

Kartläggningen visar att majoriteten av länderna arbetar förebyggande för att motverka och fånga upp hatbrott riktade mot personer på grund av deras sexuella läggning eller identitet. Arbetet involverar ofta både myndigheter och organisationer i civilsamhället. I kartläggningen synliggörs även några av de utmaningar och olikheter som finns i hur de nordiska länderna arbetar för att motverka hatbrott mot LGBTI-personer.

Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTl-personer i Norden


I januari 2020 utökades det nordiska samarbete som sker genom Nordiska
ministerrådet till att inkludera arbetet för lika rättigheter, behandling av och
möjligheter för LGBTI-personer i Norden. Under det danska ordförandeskapet i ministerrådet samma år togs initiativ till ett nordiskt projekt som belyser unga LGBTI-personers välmående. Syftet med projektet är att sprida kunskap och erfarenheter i regionen, för att bidra till bättre levnadsvillkor för unga LGBTIpersoner i Norden.


Nordiska ministerrådets samarbetsorgan Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige, har utfört projektet som resulterat i denna rapport. Rapporten består av två delar:

  • En forskningsöversikt som beskriver forskningsläget om unga LGBTI-personers välmående i de nordiska länderna och
  • en kartläggning som presenterar ett urval av insatser för att förbättra unga LGBTI-personers välmående i Norden

Forskningsöversikten är skriven av Anna Siverskog, Fil. Dr, lektor vid hälsohögskolan vid Jönköping University. Kartläggningen är genomförd och författad av journalisten Ida Måwe.


Sammanfattningar av rapporten på nordiska språk

DK: Resumé af rapporten: Helbred, velvære og levevilkår blandt unge LGBTI-personer i Norden: En forskningsoversigt og kortlægning af initiativer

FI: Raportin yhteenveto: Nuorten LGBTI-henkilöiden terveys, hyvinvointi ja elinolot Pohjoismaissa: Tutkimuskatsaus ja aloitteiden kartoitus

IS: Samantekt af skýrslunni:Heilsa, líðan og lífsskilyrði ungs hinsegin fólks á Norðurlöndunum: Rannsóknaryfirlit og kortlagning aðgerða

NO: Oppsummering av rapporten: Helse, velvære og livsvilkår hos unge LGBTI-personer i Norden: En forskningsoversikt og kartlegging av tiltak

Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden


Nordiska ministerrådet har etablerat en ny LGBTI-strategi. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt fick NIKK i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området. Rapporten bygger bland annat på en enkät och dialog med organisationer som arbetar med LGBTI-rättigheter i hela Norden.

Resultaten visar att negativa attityder och bristande skydd i lagstiftningen försämrar LGBTI-personers liv och psykiska hälsa. Okunskap hos myndigheter, i vården, skolan och omsorgen tvingar tillbaka äldre transpersoner till garderoben på äldreboendet och gör att unga aldrig vågar komma ut i skolan. Rapporten visar även på vilka områden och insatser som Nordiska ministerrådets verksamhet har möjlighet att bidra till. Det är utifrån dessa identifierade behov som den nya strategin har tagits fram.

Updated 16 februari 2021