Skip to main content sv

Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet


Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det visade inte minst Metoo-uppropen hösten 2017. Denna publikation är en kortversion av rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt. Rapporten bygger på en systematisk genomgång av forskning från de nordiska länderna mellan åren 2014–2019.

Syftet med kortversionen är att översiktligt presentera aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, och samtidigt visa på kunskapsluckorna. Publikationen är framtagen av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön.

Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt


Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det har inte minst metoo-uppropen under hösten 2017 visat. Forskningsöversikten har sammanställts på uppdrag av Nordiska ministerrådet för jämställdhet. Syftet är att redogöra för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden samt att identifiera kunskapsbehov som underlag till en nordisk forskningssatsning på området. Rapporten kartlägger hur sexuella trakasserier tar sig olika uttryck i människors arbetsliv utifrån yrken med varierande karaktär.

Forskningsöversikten bygger på en systematisk genomgång av forskning och annan relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2014–2019.

Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet


Ett jämställt samhälle är ett samhälle fritt från sexuella trakasserier. Trots många framsteg på jämställdhetsområdet kvarstår den allvarliga utmaning sexuella trakasserier utgör i alla de nordiska länderna. I Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet: Initiativ och åtgärder efter #MeToo presenterar vi ett urval av de många initiativ som tagits för att motverka sexuella trakasserier i Norden, både inom det nordiska samarbetet och på nationell nivå i de nordiska länderna.

Publikationen är producerad av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, och bygger på material insamlat från representanter för det nordiska samarbetet och för de nordiska länderna. Publikationen lanseras på konferensen #Metoo Moving forward i Reykjavik.

Vad säger lagen om Me Too?


I alla nordiska länder har arbetsgivare skyldigheter att förbygga och agera vid sexuella trakasserier. Trots detta finns det stora problem i arbetslivet, vilket inte minst uppmärksammats i samband med den internationella kampanjen Me too. I denna kartläggning vill vi synliggöra vilken lagstiftning som gäller vid sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden.

Ett år efter MeToo


Denna sammanställning är framtagen på initiativ av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Sammanställningen lyfter initiativ och åtgärder som de nordiska och baltiska länderna tagit för att hantera och förebygga sexuella trakasserier efter Me Too-uppropen som inleddes hösten 2017. Det handlar om alltifrån skärpt lagstiftning och utökade uppdrag för ansvariga myndigheter till breda informationskampanjer. Sammanställningen är framtagen av NIKK, Nordisk information och kunskap om kön, och bygger på underlag från länderna samt kompletterande intervjuer med nyckelpersoner.

Publikationen är producerad av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, och bygger på material insamlat från representanter för de nordiska länderna.

Updated 6 maj 2022