Skip to main content sv

Framtidens hållbara arbetsliv i Norden – Genusperspektiv på möjligheter och utmaningar


Arbetsmarknaderna i Norden är i snabb och ständig förändring. Den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer nya krav. Arbetslivet står inför en rad olika utmaningar, bland annat som en kon-sekvens av teknologisk förändring, demografisk utveckling och region-ala skillnader. Synen på kunskap, lärande och utbildning har förändrats, liksom olika logiker för styrning. Detta kunskapsunderlag beskriver förändringarna och fokuserar på tre utmaningar för ett hållbart arbetsliv:

  • Det livslånga lärandet: Att skolas in i förändringsbenägenhet
  • Platsens betydelse: Distansarbete respektive platsbundet arbete
  • Anställningsformer och arbetsvillkor: Gigarbete och entreprenör-skap som exempel

Genom att beskriva utmaningarna ur genusperspektiv problematiseras antaganden om teknikdriven samhällsutveckling, med bäring på arbetsliv och kompetensförsörjning. De sätts också i relation till politiska mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Vad behöver göras för att möjliggöra en hållbar utveckling som utgår från mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen? Detta underlag presenterar och diskuterar möjligheter och utmaningar i relation till framtidens hållbara arbetsliv ur genusperspektiv.

Updaterad 16 februari 2024