Skip to main content sv

Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTl-personer i Norden


I januari 2020 utökades det nordiska samarbete som sker genom Nordiska
ministerrådet till att inkludera arbetet för lika rättigheter, behandling av och
möjligheter för LGBTI-personer i Norden. Under det danska ordförandeskapet i ministerrådet samma år togs initiativ till ett nordiskt projekt som belyser unga LGBTI-personers välmående. Syftet med projektet är att sprida kunskap och erfarenheter i regionen, för att bidra till bättre levnadsvillkor för unga LGBTIpersoner i Norden.


Nordiska ministerrådets samarbetsorgan Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige, har utfört projektet som resulterat i denna rapport. Rapporten består av två delar:

  • En forskningsöversikt som beskriver forskningsläget om unga LGBTI-personers välmående i de nordiska länderna och
  • en kartläggning som presenterar ett urval av insatser för att förbättra unga LGBTI-personers välmående i Norden

Forskningsöversikten är skriven av Anna Siverskog, Fil. Dr, lektor vid hälsohögskolan vid Jönköping University. Kartläggningen är genomförd och författad av journalisten Ida Måwe.


Sammanfattningar av rapporten på nordiska språk

DK: Resumé af rapporten: Helbred, velvære og levevilkår blandt unge LGBTI-personer i Norden: En forskningsoversigt og kortlægning af initiativer

FI: Raportin yhteenveto: Nuorten LGBTI-henkilöiden terveys, hyvinvointi ja elinolot Pohjoismaissa: Tutkimuskatsaus ja aloitteiden kartoitus

IS: Samantekt af skýrslunni:Heilsa, líðan og lífsskilyrði ungs hinsegin fólks á Norðurlöndunum: Rannsóknaryfirlit og kortlagning aðgerða

NO: Oppsummering av rapporten: Helse, velvære og livsvilkår hos unge LGBTI-personer i Norden: En forskningsoversikt og kartlegging av tiltak

Updaterad 16 februari 2024