Skip to main content sv

Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTl-personer i Norden


I januari 2020 utökades det nordiska samarbete som sker genom Nordiska
ministerrådet till att inkludera arbetet för lika rättigheter, behandling av och
möjligheter för LGBTI-personer i Norden. Under det danska ordförandeskapet i ministerrådet samma år togs initiativ till ett nordiskt projekt som belyser unga LGBTI-personers välmående. Syftet med projektet är att sprida kunskap och erfarenheter i regionen, för att bidra till bättre levnadsvillkor för unga LGBTIpersoner i Norden.


Nordiska ministerrådets samarbetsorgan Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige, har utfört projektet som resulterat i denna rapport. Rapporten består av två delar:

  • En forskningsöversikt som beskriver forskningsläget om unga LGBTI-personers välmående i de nordiska länderna och
  • en kartläggning som presenterar ett urval av insatser för att förbättra unga LGBTI-personers välmående i Norden

Forskningsöversikten är skriven av Anna Siverskog, Fil. Dr, lektor vid hälsohögskolan vid Jönköping University. Kartläggningen är genomförd och författad av journalisten Ida Måwe.

Updated 13 augusti 2021