Skip to main content sv

Hatbrott mot LGBTI-personer i Norden: En kartläggning av strategier, arbetssätt och insatser


Många LGBTI-personer i Norden upplever idag våld, hat, hot och trakasserier i olika former. Det är allvarligt, särskilt eftersom brotten många gånger är motiverade av hat mot personer på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Samtidigt bedrivs ett långsiktigt politiskt arbete i de nordiska länderna för att förbättra situationen.

Som ett led i det arbetet har Nordiska ministerrådet initierat ett projekt som fokuserar på hat mot LGBTI-personer i Norden. Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige, har fått i uppdrag att sammanställa relevanta strategier, aktörer och insatser i Norden och presentera resultatet i en kartläggning.

Kartläggningen visar att majoriteten av länderna arbetar förebyggande för att motverka och fånga upp hatbrott riktade mot personer på grund av deras sexuella läggning eller identitet. Arbetet involverar ofta både myndigheter och organisationer i civilsamhället. I kartläggningen synliggörs även några av de utmaningar och olikheter som finns i hur de nordiska länderna arbetar för att motverka hatbrott mot LGBTI-personer.

Omslag till Hatbrott mot LGBTI-personer i Norden

Läs rapporten online

Updaterad 16 februari 2024