Skip to main content sv

Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv


För att illustrera och synliggöra hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i de nordiska länderna har NIKK, tillsammans med Nordregio, Nordiska ministerrådets institution för regionalforskning, tagit fram denna kartöversikt.

Utifrån statistik på kommunnivå visar kartorna på demografisk sammansättning och tillgång till utbildning, arbete och omsorg i Norden.

Projektets resultat presenterades även i en film som inledde Nordiska ministerrådets arrangemang under FN:s kvinnokommissions möte i New York år 2018. Se filmen Rural Realities in the Nordic Countries.

Updaterad 16 februari 2021