Skip to main content sv

Part-Time Work in the Nordic Region I


En utmaning i Norden är att minska könsuppdelningen på arbetsmarknaden och på så vis utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män. En annan utmaning är att kvinnor i Norden arbetar deltid i högre grad än män. Det påverkar både de ekonomiska möjligheterna för kvinnor och män på individuell nivå och jämställdheten på arbetsmarknaden. Projektet var en del av NIKK:s uppdrag att samla in och förmedla komparativ information på jämställdhetsområdet som kan utgöra underlag för politiska diskussioner.

Projektet Deltid i Norden kartlade deltidsarbetet i Norden, tog fram rapporter och arrangerade konferenser. Under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013 redovisade projektet vad deltidsarbete har för betydelse för kvinnors och mäns ekonomiska resurser. Under det isländska ordförandeskapet 2014 presenterade projektet förklaringar till varför mönstren skiljer sig åt mellan kvinnor och män och redovisade insatser på området som har gjorts av arbetsmarknadens parter och i politiken.

Denna första rapport presenterar statistik om del- och heltidsarbete och jämför vilken betydelse deltidsarbete har för pensionen i de olika länderna. Rapporten är skriven av Marianne Sundström, professor i arbetsmarknadsekonomi vid Stockholms universitet, och Alma Lanninger Wennemo, masterstudent vid Stockholms universitet, på uppdrag av NIKK.

Updaterad 2 juli 2021