Skip to main content sv

Yrkesutbildning i Norden – Kunskap och insatser för att motverka könsuppdelning


I Norden är såväl utbildning som arbetsmarknad starkt könsuppdelad. Uppdelningen är både vertikal och horisontell vilket innebär att kvinnor och män befinner sig inom olika utbildningar och branscher på arbetsmarknaden, samt på olika positioner i utbildnings- och arbetslivets hierarkier. Könsuppdelningen får konsekvenser för bland annat studie- och arbetsvillkor, löner samt makt- och resursfördelning.

Att motverka den ojämna könsfördelningen är ett av de strategiska insatsområdena för det officiella nordiska samarbetet på jämställdhetsområdet. Det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2020 tog därför initiativ till ett projekt som belyser könsbundna studieval i Norden. Nordiska ministerrådets samarbetsorgan Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige, fick i uppdrag att genomföra en studie som fokuserar på den könsuppdelade yrkesutbildningen i Norden.

Studien ger en kunskapsintroduktion till yrkesutbildning och kön som område, beskriver översiktligt hur yrkesutbildning i Norden är organiserad samt ger exempel på hur man arbetat för att bryta könsuppdelningen och behålla studenter som tillhör underrepresenterat kön i Norden. Studien inkluderar även en avslutande analysdel där kartläggningens resultat diskuteras med stöd i befintlig kunskap om fältet.

Updaterad 16 februari 2024