Skip to main content sv

Så ska fler engageras i jämställdhetsarbetet

Att få gehör för jämställdhetsfrågorna är inte alltid lätt. Hur kan kommuner och landsting få med fler i arbetet med jämställdhetsintegrering? Det diskuterades på en nordisk konferens i Oslo.


NIKK spade symbol

Många nordiska kommuner och landsting arbetar med jämställdhetsintegrering, men resultaten har inte alltid fått så god spridning. I förra veckan samlades representanter från elva kommuner för att diskutera strategier för hur man kan nå ut och engagera fler i jämställdhetsarbetet. Marit Tovsen från norska kommunförbundet var en av konferensens arrangörer.

På vilket sätt kan det vara svårt att nå fram med jämställdhetsfrågorna?
– Utmaningarna ser olika ut i de nordiska länderna. I Danmark är den allmänna inställningen att man redan har uppnått jämställdhet. Då kan det vara svårt att få folk att förstå varför detta är fortsatt viktigt. I Sverige är förutsättningarna lite annorlunda. Där har kommunerna jobbat systematiskt med jämställdhetsintegrering i många år och det finns en större medvetenhet om att jämställdhetsmålen inte är uppfyllda. I Norge ligger vi någonstans mittemellan. Här finns engagemang för rättvisefrågor, men kommunerna är mer intresserade av etnicitet och integration. I dessa frågor jobbar några kommuner med könsperspektiv.

Vad är ditt tips till andra som jobbar med jämställdhetsintegrering? Hur kan man få bättre gehör?

Marit Tovsen. Foto: privat
 Marit Tovsen. Foto: privat

– Det är viktigt att anpassa argumentationen till målgruppen. Pratar du med en politiker – visa fakta och statistik. Samtidigt bör du förklara vad som är kärnan i jämställdhetsintegreringsarbetet: att det faktiskt leder till bättre kvalité på servicen till medborgarna. Genom att till exempel titta på förskoleverksamheten med jämställdhetsglasögon eller tänka kön i stadsplaneringen kan verksamheterna bli bättre för både kvinnor och män. Alla förstår inte vad begreppet ”jämställdhetsintegrering” betyder, och då är det viktigt att förklara det tydligt.

Vilka strategier lyftes under konferensen?
– Vi pratade mycket om vikten av att jobba systematiskt och över en längre tid. Det är viktigt om man vill uppnå förändring. En fråga som har tagits upp är hur man förankrar jämställdhetsarbetet politiskt och får loss resurser. Det är också viktigt att sprida medvetenhet om frågorna bland ledare och nyckelpersoner i organisationen. Det kan till exempel handla om att få med HR-chefen på tåget.

Vilka är de största utmaningarna i arbetet med jämställdhetsintegrering i Norden?
– 
Utmaningarna handlar om att inte luta sig tillbaka, utan att hela tiden jobba vidare. För att lyckas med jämställdhetsintegrering krävs kontinuitet och långsiktighet.

Vad vinner ni på att ha ett nordiskt samarbete i de här frågorna?
– 
Jämställdhet är ett centralt element i vår nordiska modell. Vi tänker lika, samtidigt gör vi på lite olika sätt. Vi kan lära och inspirera varandra.

Bård: alla färger

Seminariet arrangerades inom projektet ”Jämställdhetsintegrering på lokal nivå”. Projektet är ett samarbete mellan de nordiska kommunförbunden.

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk Jämställdhetsfond.

Updated 2 oktober 2020