Skip to main content sv

Se portalen Equalclimate.org

Internet har för alltid förändrat vårt sätt att kommunicera och sociala medier har blivit den naturliga mötesplatsen för unga. Med detta har även betydelsen av mediekunnande blivit central, ett kunnande som visat sig präglas av könsskillnader. Exponering på nätet präglas också av könsskillnader. Detta framkom vid Nordiska ministerrådets seminarium i samband med festivalen Nordic Cool i Washington den 7 mars, skriver Nordiska ministerrådet i ett pressmeddelande.

Enligt dagens moderator Steven Balkam från organisationen Family and Online Safety Insitute följer fältet på området i USA för närvarande med intresse vad som pågår i Norden och inom nordisk forskning.

– Medvetenhet om behovet av att diskutera och hantera dessa frågor finns i dag hos många aktörer – även branschen själv. Ansvaret måste ligga hos många olika aktörer tillsammans så som lagstiftare, lärare, föräldrar och ungdomar, sade Balkam.

Samtliga utav dagens talare konstaterade att forskning visar att riskgruppen på nätet är densamma som riskgruppen utanför nätet, vilket innebär att den bästa formen av prevention är den som riktar sig till denna specifika målgrupp – att fokusera på individer och inte på internet.

Dansk forskning visar att det inte finns någon könsskillnad vad gäller riskbeteende på internet men att flickor, genom att de i större grad exponeras för trakasserier på internet, löper större risker på internet liksom barn som redan fallit offer för övergrepp.

Vad gäller frågan om könsskillnader och exponering visar svensk forskning att cirka 50 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna ofta upplever oönskad sexuell kontakt på internet. Forskning visar även att unga lärt sig hantera detta genom att acceptera situationen och utvecklat strategier för att undvika oönskad kontakt och härigenom reducera riskerna.

Updaterad 7 oktober 2019