Skip to main content sv

Sned könsrepresentation i nordiska nyheter

Endast 18% av de som medverkar i nyhetsmedierna på Island är kvinnor. Sned könsrepresentation finns i alla nordiska länder och den senaste undersökningen visar att det går åt fel håll. Ett nytt projekt ska lyfta upp exempel på hur trenden kan vändas.


Finlands ordförandeskap 2016

De nordiska länderna har kommit långt när det gäller prioriteringar och lagstiftning på jämställdhetsområdet. Men detta återspeglas inte när det gäller könsbalansen i nyhetsmedierna. Den senaste mätningen som gjordes inom ramen för GMMP, the Global Media Monitoring Project, visar att nordiska länder blir omkörda av exempelvis USA, Rumänien, Peru och Pakistan.

Förra veckan anordnade Nordiska Ministerrådet ett side-event under World Press Freedom Day i Helsingfors. På plats fanns representanter för det nordiska projektet ”Nordic Perspectives on Gender in News Media” för att lyfta frågan om den sneda kvinnorepresentationen i nyhetsmedierna.

Vilken är bakgrunden och syftet med projektet?

-Det är över 20 år sedan som FN:s medlemsländer enades om att öka kvinnors tillgång till medierna och motverka stereotypa skildringar.  Det är dags att försöka förstå varför Norden som varit pionjärer inom jämställdhet fortfarande har så mansdominerad nyhetsförmedling, säger Maria Edström, medieforskare vid Göteborgs universitet som svarar för den svenska delen i projektet.

Deltagarna i projektet kommer att närmare studera hur det är ställt med jämställdheten i nordiska nyhetsmedier. Syftet är att ta fram en gemensam nordisk rapport som bland annat kommer att lyfta fram goda exempel.

– Det finns ändå ett flertal goda exempel från olika redaktioner i de nordiska länderna trots att andelen kvinnor i nyheterna minskat, menar Maria Edström.

I Sverige har exempelvis Västerbottens-Kuriren jobbat aktivt med att öka kvinnorepresentationen i tidningen, vilket också resulterat i att andelen kvinnor i nyheterna nu ligger på nästan 50 %. Den andelen är långt över snittet både i Sverige och globalt. Den senaste GMMP-mätningen från 2015, visade ett globalt snitt på 24 % kvinnor som nyhetssubjekt.

Hur ser kvinnorepresentationen ut i de nordiska länderna?

Maria Edström Göteborgs universitet
 Maria Edström Göteborgs universitet

– Inte mycket bättre, men inom Norden är skillnaderna stora, säger Maria Edström.

I topp ligger Sverige med 31% kvinnor som medverkande i nyheterna. I botten ligger Island med 18% kvinnomedverkan. Däremellan återfinns de övriga nordiska länderna med en liten högre andel än det globala snittet.

Den internationella studien GMMP genomförs vart femte år och granskar hur kvinnor och män skildras i nyhetsflödet under en dag. Den senaste mätningen visar att andelen kvinnor i nordiska nyhetsmedierna i snitt gått ned jämfört med endagsmätningen 2010.

Vad behöver förändras för att öka andelen kvinnor?

Bård: alla färger

– Rent allmänt behövs det ett generellt kunskapslyft kring frågorna. Men minst lika viktigt är att redaktionerna har en strategi som inbegriper att man räknar och håller koll på innehållet och vem som kommer till tals i nyheterna. Helt enkelt ett aktivt medvetandegörande på redaktionerna.

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk Jämställdhetsfond.

Updaterad 1 mars 2024