Skip to main content sv

Nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet


Under 2021-2023 administrerar NIKK en forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Satsningen har ett särskilt fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention genom branschstudier och -jämförelser. Utlysning av forskningsmedel sker i två omgångar under 2021.

Våld, trakasserier och andra former av utsatthet i arbetslivet är genomgripande samhällsutmaningar med allvarliga konsekvenser för enskilda individer och arbetsorganisationer. Samtidigt finns stora kunskapsluckor när det gäller metoder för att förebygga och förhindra våld och trakasserier, skydda utsatta personer och verka proaktivt i arbetsmiljöer. För att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet är forsknings- och evidensbaserad kunskap nödvändig.

Mot denna bakgrund har Nordiska ministerrådet beslutat om en nordisk forskningssatsning, i samverkan med flera sektorer inom det nordiska samarbetet. Samarbetssektorer är jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. Ytterligare sektorer kan tillkomma senare.

Mål

Överordnade mål för satsningen är att:

 • Bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention
 • Bidra till en god kunskapsbas för politikutveckling och till nordiskt samarbete på tvärs av sektorerna inom Nordiska ministerrådet
 • Forskningen skall vara av hög vetenskaplig kvalitet, vara praktiknära och förmedlas på ett bra sätt
 • Vara relevant för de involverade samarbetssektorerna, för berörda branscher och för arbetslivsaktörerna 

Utlysningar 2021

De två utlysningarna är på totalt 3,7 miljoner danska kronor. Under året sker två utlysningar:

 • Den första utlysningen
  Riktar sig till pågående forskningsprojekt, som genom en beviljning från forskningssatsningen kan addera en nordisk dimension till sitt projekt.
  När: öppen nu – deadline 10 juni 14:00 CET

 • Den andra utlysningen
  Riktar sig till nordiska projekt som ska initiera praktiknära forskningsaktiviteter. Även denna utlysning är forskningsbaserad, men projekten ska vara praktikorienterade och förutsätter samverkan med arbetslivsaktörer i Norden.
  När: Planerad hösten 2021

De finansierade projekten är 6 – 18 månader långa, vilket innebär att samtliga projekt ska vara avslutade senast hösten 2023. En tvärsektoriell referensgrupp för satsningen, utsedd av Nordiska ministerrådet, deltar bland annat i utformningen av utlysningarna.