Skip to main content sv

Guide för dig som ska söka medel från Nordisk jämställdhetsfond

Informationen på denna sida baseras på de riktlinjer som det Nordiska ministerrådet för jämställdhet och lgbti (MR-JÄM) har beslutat om.


Nordisk jämställdhetsfond vänder sig till en bred målgrupp och utlysningarna är öppna för olika verksamheter och organisationer, såsom:

 • frivilligorganisationer (medborgarorganisationer)
 • nätverk
 • myndigheter och andra offentliga verksamheter (exempelvis kommuner, universitetsenheter)
 • andra icke-kommersiella aktörer
 • företag (små- och medelstora)

Varje projekt ska inbegripa deltagare från minst tre olika av följande:

 • Danmark
 • Finland
 • Färöarna
 • Grönland
 • Island
 • Norge
 • Sverige
 • Åland

Dessutom kan bidrag ges till aktiviteter som omfattar ett samarbete i närområdena dvs. Estland, Lettland och Litauen vilket minst två nordiska länder deltar i. Den huvudansvariga ansökaren bör komma från ett nordiskt land eller Färöarna, Grönland eller Åland. För övrigt gäller vid varje tidpunkt Nordiska ministerrådets aktuella policy för samarbete med länder utanför Norden. 

Nordisk jämställdhetsfond finansierar aktiviteter som inleds samma år som beviljningen äger rum och som avslutas inom två år från startdatum. Aktiviteter som påbörjats före ansökningsfristen beviljas inte medel.


Vilka projekt kan söka medel?

Följande typer av aktiviteter stöds:

 • arrangerande av nordiska sammankomster
 • utredningar
 • nätverksbyggen
 • verksamhetsprojekt
 • frivilligorganisationers deltagande i nordiska eller internationella konferenser/kurser/möten

Medel beviljas inte för aktiviteter som:

 • redan pågår
 • redan fått eller söker finansiering av MR-JÄM eller andra sektorer inom Nordiska ministerrådet.
 • lämnar in en budget i annan valuta än DKK.
 • lämnar in ansökningar efter att ansökningsfristen passerat.
 • lämnar ofullständig ansökan (alla obligatoriska fält är inte ifyllda eller bilagor saknas).
 • inkluderar politiska partiers organisationer.
 • vars samarbetspartners är enskilda personer.
 • har som syfte att skapa ekonomisk vinst eller motsvarande för stödmottagare.
 • som inte uppfyller kraven på minst tre olika deltagande organisationer från minst tre olika länder eller inte är i enlighet med ovan beskrivna krav på vilka länder som ska ingå.

Hur mycket kan man ansöka om?

Det ansökta beloppet bör vara mellan 50 000 och 500 000 danska kronor (DKK).
Vid ansökan om bidrag ska organisationerna räkna med en egeninsats och/eller andra finansieringskällor. Storleken på denna insats ska vara minst 20 procent. Egeninsatsen och/eller andra finansieringskällor kan utgöras av t.ex. sponsorering eller andra finansiella bidrag, frivilligt arbete, deltagaravgifter, eller indirekta kostnader.

Medel kommer inte att beviljas till revision och resekostnader (med undantag för resekostnader för representanter för frivilligorganisationer, non-profit-organisationer och inviterade talare). Stöd kan inte ges till indirekta kostnader, som stödverksamheters lön och andra driftskostnader (t.ex. hyra, ström, IT).

Aktiviteter som beviljas medel kan komma att beviljas ett lägre totalbelopp än det sökta, och/eller delar av ansökan. Kontraktsingående förutsätter då att projektplanen och budgeten revideras i förhållande till beviljat belopp. 

NIKK erhåller fondmedel från Nordiska ministerrådet i danska kronor. Därför utbetalar NIKK medel till projekt i enlighet med den valutakurs som gällt då medel överförts till NIKK. Det innebär att projekten kommer behöva beakta valutakursändringar i sin slutliga projektbudget. 


Hur bedöms en ansökan?

I projektansökan ska anges hur väl projektet möter nedanstående krav:

a. Nordisk nytta
Med nordisk nytta avses i vilken grad projektet:

 • genererar påtagligt positiva effekter genom nordiskt samarbete, jämfört med om det hade bedrivits på nationell nivå
 • manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet, både i och utanför regionen
 • bidrar till ny infrastruktur som stärker det nordiska samarbetet för jämställdhet
 • på ett konstruktivt sätt möter utmaningar med ett nordiskt samarbete, såsom nationella hinder och olikheter

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • motiverar varför projektet ska drivas som ett nordiskt samarbete
 • beskriver det mervärde respektive utmaningar de samarbetande parterna ser i att arbeta tillsammans över landsgränserna

b. Jämställdhetspolitiskt mervärde
Med jämställdhetspolitiskt mervärde avses i vilken grad projektet:

 • syftar till att möta problem med ojämställdhet, avseende kvinnors och mäns, flickors och pojkars rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling
 • bidrar till ny/förändring av och/eller erfarenhetsutbyte om kunskap, metoder och modeller om ojämställdhet/jämställdhet
 • bidrar till att möta utmaningar som identifieras i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • beskriver de problem med ojämställdhet som de samarbetande parterna har identifierat och som projektet avser att möta
 • visar vilken förståelse de samarbetande parterna har av dessa problem utifrån teoretisk kunskap och/eller beprövad erfarenhet
 • visar på kännedom om tidigare arbete, kunskap och/eller forskning kring de problem de samarbetande parterna avser att möta, och mot bakgrund av detta beskriver på vilket sätt projektet ska bidra till förändring och ny kunskap

c. Hållbarhet
Med hållbarhet avses i vilken grad:

 • projektets utformning möjliggör för andra att dra slutsatser och dra lärdom av projektets framgångar och motgångar
 • resultat och insatser förväntas ha bestående effekter, genom infrastruktur och produkter som kvarstår efter projektets slut, såsom nätverk, webbplatser, rapporter, etc., och hur dessa utformats för att nå relevanta målgrupper

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • beskriver hur och till vilka målgrupper de samarbetande parterna planerar att kommunicera projektet och dess resultat, samt hur de kommer att säkerställa att detta finns tillgängligt efter att projektet avslutats

d. Genomförande
Med genomförande avses:

 • hur sannolikt det är, mot bakgrund av de sökandes kompetens och erfarenhet, att projektet kommer att genomföras så som de sökande beskrivit
 • vilka förutsättningar de sökande har att arbeta tillsammans, exempelvis genom att de bidrar med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter som gör att de kan komplettera varandra

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • beskriver hur de samarbetande parterna planerar att gå till väga för att möta de identifierade problemen samt motiverar val av tillvägagångssätt, avseende möjligheterna att nå resultat och att dra slutsatser av dessa resultat
 • beskriver vad huvudsökande respektive samarbetsorganisationerna kommer att bidra med i projektet, samt tidigare erfarenhet av liknande samarbeten

e. Ekonomisk rimlighet

Vid ansökan om bidrag ska organisationerna räkna med en egeninsats och/eller andra finansieringskällor. Storleken på denna insats ska vara minst 20 procent. Egeninsatsen och/eller andra finansieringskällor kan utgöras av t.ex. sponsorering eller andra finansiella bidrag, frivilligt arbete, deltagaravgifter, eller indirekta kostnader.

Det ansökta beloppet bör vara mellan 50 000 och 500 000 danska kronor (DKK).

Till ansökan ska bifogas en budget, där alla poster måste anges i DKK, inklusive totalbeloppet. Egenfinansiering och totalfinansiering måste synliggöras i budgeten. I budgeten ska framgå exakt vad det sökta beloppet avser täcka i totalbudgeten.

Vid slutredovisning av projekt krävs inte separat revision, men projektförvaltare bör ha ordning på sin bokföring så att en eventuell extern granskning lätt kan få överblick av den ekonomiska projekthanteringen.

Medel kommer inte att beviljas till revision.

Medel beviljas inte till  resekostnader (med undantag för resekostnader för representanter för frivilligorganisationer och inviterade talare).

Stöd kan inte ges till indirekta kostnader, som stödverksamheters lön och driftskostnader som hyra, ström och IT.

Hur går bedömningen till?

Alla projektansökningar bedöms av NIKK:s bedömningsgrupp, som består av personer med olika kompetenser och bakgrunder. Bedömningsgruppen bereder ansökningar utifrån ovanstående kriterier och fattar beslut.

Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för jämställdhet och lgbti har därefter möjlighet att lämna veto. Beslutet går ej att överklaga. Vid behov kan bedömningsgruppen komma att be om förtydliganden från sökande under bedömningsprocessens gång.


Besked om beslut

NIKK kommunicerar via e-post beslut till sökande efter att beslut fattats och Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för jämställdhet och lgbti har getts möjlighet att lämna veto.

NIKK har inte resurser att kommentera enskilda ansökningar. Generellt gäller att samtliga kriterier behöver vara väl uppfyllda för att nå upp till de höga poäng som krävs för beviljande.