Skip to main content sv

Guide för dig som ska söka medel från Nordisk lgbti-fond

Informationen på denna sida baseras på de riktlinjer för Nordisk lgbti-fond som det Nordiska ministerrådet för jämställdhet och lgbti (MR-JÄM) har beslutat om.


Nordisk lgbti-fond vänder sig till en bred målgrupp och utlysningarna är öppna för olika former av organisationer, såsom:

 • frivilligorganisationer (medborgarorganisationer)
 • nätverk
 • myndigheter och andra offentliga verksamheter (exempelvis kommuner, universitetsenheter)
 • andra icke-kommersiella aktörer
 • företag (små- och medelstora)

Varje projekt ska inbegripa minst tre olika organisationer från tre olika nordiska länder varav Färöarna, Grönland och Åland kan utgöra ett. Dessutom kan bidrag ges till aktiviteter som omfattar ett samarbete i närområdena, dvs. Estland, Lettland eller Litauen, vilket minst två nordiska länder deltar i. Den huvudansvariga ansökaren bör komma från ett nordiskt land eller Färöarna, Grönland eller Åland, vilka jämställs med ett nordiskt land.

Nordisk lgbti-fond finansierar aktiviteter som inleds senast i början av året efter att beviljandet äger rum och som avslutas inom två år från startdatum. Årets fond 2024 kommer beviljas och kontrakteras i slutet av 2024 eller i början av 2025. Aktiviteter som påbörjats före kontraktering beviljas inte medel.

Medel beviljas projekt som inbegriper såväl nordisk nytta som bidrag till arbetet för lgbti-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden. Samtliga ansökningar till fonden ska ange om de har inkluderat följande perspektiv:

 • Hållbar utveckling
 • Jämställdhet
 • Inkluderande av barn-och ungdomsperspektiv


Vilka projekt kan söka medel?

Följande typer av aktiviteter stöds:

 • arrangerande av nordiska sammankomster
 • utredningar
 • nätverksbyggen
 • verksamhetsprojekt
 • frivilligorganisationers deltagande i nordiska eller internationella konferenser/kurser/möten

Medel beviljas inte för:

 • Aktiviteter som redan finansieras helt eller delvis av Nordiska ministerrådet.
 • Aktiviteter som lämnar in en budget i annan valuta än DKK.
 • För sent inlämnade ansökningar.
 • Aktiviteter som lämnar ofullständig ansökan (alla obligatoriska fält är inte ifyllda eller bilagor saknas).
 • Politiska partiers organisationer.
 • Enskilda personer.
 • Aktiviteter som har som syfte att skapa ekonomisk vinst eller motsvarande för stödmottagaren.
 • Aktiviteter som består av färre än tre olika organisationer hemmahörande i färre än tre olika länder.

Hur mycket kan vi ansöka om? Hur mycket får vi?

Det ansökta beloppet bör vara mellan 50 000 och 500 000 danska kronor (DKK).
Vid ansökan om bidrag ska organisationerna räkna med en egeninsats och/eller andra finansieringskällor. Storleken på denna insats ska vara minst 20 procent. Egeninsatsen och/eller andra finansieringskällor kan utgöras av t.ex. sponsorering eller andra finansiella bidrag, frivilligt arbete, deltagaravgifter, eller indirekta kostnader.

Medel kommer inte att beviljas till revision och resekostnader (med undantag för resekostnader för representanter för frivilligorganisationer, non-profit-organisationer och inviterade talare). Stöd kan inte ges till indirekta kostnader, som stödverksamheters lön och andra driftskostnader (t.ex. hyra, ström, IT).

Aktiviteter som beviljas medel kan komma att beviljas ett lägre totalbelopp än det sökta, och/eller delar av ansökan.

För att kontraktering ska kunna ske bör i dessa fall projektplan och budget revideras. 
NIKK erhåller fondmedel från Nordiska ministerrådet i danska kronor. Därför utbetalar NIKK medel till projekt i enlighet med den valutakurs som gällt då medel överförts till NIKK. Det innebär att projekten kommer behöva beakta valutakursändringar i sin slutliga projektbudget. 


Hur bedöms en ansökan?

I projektansökan ska anges hur väl projektet möter nedanstående krav:

a. Nordisk nytta

Med nordisk nytta avses i vilken grad projektet:

 • genererar påtagligt positiva effekter genom nordiskt samarbete, jämfört med om det hade bedrivits på nationell nivå
 • manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet, både i och utanför regionen
 • bidrar till ny infrastruktur som stärker det nordiska samarbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden
 • på ett konstruktivt sätt möter utmaningar med ett nordiskt samarbete, såsom nationella hinder och olikheter

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • motiverar varför projektet ska drivas som ett nordiskt samarbete
 • beskriver det mervärde respektive utmaningar de samarbetande parterna ser i att arbeta tillsammans över landsgränserna

b. Bidrag till arbetet för lgbti-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden.

Med bidrag till arbetet för lgbti-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden i vilken grad projektet:

 • syftar till att möta problem och hinder som begränsar lgbti-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden.
 • bidrar till ny/förändring av och/eller erfarenhetsutbyte om kunskap, arbetsmetoder och modeller om/för LGBTI-personers rättigheter, behandling och möjligheter i Norden.
 • bidrar till att möta utmaningar som identifieras i det strategiska tillägget till det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • beskriver de utmaningar i relation till lgbti-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter som de samarbetande parter har identifierat och som projektet avser att möta
 • visar vilken förståelse de samarbetande parterna har av dessa problem utifrån teoretisk kunskap och/eller beprövad erfarenhet
 • visar på kännedom om tidigare arbete, kunskap och/eller forskning kring de problem de samarbetande parterna avser att möta, och mot bakgrund av detta beskriver på vilket sätt projektet ska bidra till förändring och ny kunskap

c. Hållbarhet/långsiktighet

Med hållbarhet/långsiktighet avses i vilken grad:

 • projektets utformning möjliggör för andra att dra slutsatser och dra lärdom av projektets framgångar och motgångar
 • resultat och insatser förväntas ha bestående effekter, genom infrastruktur och produkter som kvarstår efter projektets slut, såsom nätverk, webbplatser, rapporter, etc., och hur dessa utformats för att nå relevanta målgrupper

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • beskriver hur och till vilka målgrupper de samarbetande parterna planerar att kommunicera projektet och dess resultat, samt hur de kommer att säkerställa att detta finns tillgängligt efter att projektet avslutats

d. Genomförande

Med genomförande avses:

 • hur sannolikt det är, mot bakgrund av de sökandes kompetens och erfarenhet, att projektet kommer att genomföras så som de sökande beskrivit
 • vilka förutsättningar de sökande har att arbeta tillsammans, exempelvis genom att de bidrar med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter som gör att de kan komplettera varandra

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:

 • beskriver hur de samarbetande parterna planerar att gå till väga för att möta de identifierade problemen samt motiverar val av tillvägagångssätt, avseende möjligheterna att nå resultat och att dra slutsatser av dessa resultat
 • beskriver vad huvudsökande respektive samarbetsorganisationerna kommer att bidra med i projektet, samt tidigare erfarenhet av liknande samarbeten

e. Ekonomisk rimlighet

Vid ansökan om bidrag ska organisationerna räkna med en egeninsats och/eller andra finansieringskällor. Storleken på denna insats ska vara minst 20 procent. Egeninsatsen och/eller andra finansieringskällor kan utgöras av t.ex. sponsorering eller andra finansiella bidrag, frivilligt arbete, deltagaravgifter, eller indirekta kostnader.

Det ansökta beloppet bör vara mellan 50 000 och 500 000 danska kronor (DKK).

Till ansökan ska bifogas en budget, där alla poster måste anges i DKK, inklusive totalbeloppet. Egenfinansiering och totalfinansiering måste synliggöras i budgeten. I budgeten ska framgå exakt vad det sökta beloppet avser täcka i totalbudgeten. Medel kommer inte att beviljas till revision och resekostnader (med undantag för resekostnader för representanter för frivilligorganisationer, nonprofit organisationer och inviterade talare).

Stöd kan inte ges till indirekta kostnader, som stödverksamheters lön och andra driftskostnader (t.ex. hyra, ström, IT).


Hur går bedömningen till?

Alla projektansökningar bedöms av NIKK:s bedömningsgrupp, som består av personer med olika kompetenser och bakgrunder. Bedömningsgruppen bereder ansökningar utifrån ovanstående kriterier och fattar beslut. Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för jämställdhet och lgbti har därefter möjlighet att lämna veto. Beslutet går ej att överklaga. Vid behov kan bedömningsgruppen komma att be om förtydliganden från sökande under bedömningsprocessens gång.


Besked om beslut

NIKK kommunicerar via e-post beslut till huvudsökande efter att beslut fattats och Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för jämställdhet och lgbti har getts möjlighet att lämna veto.

NIKK har inte resurser att kommentera enskilda ansökningar. Generellt gäller att samtliga kriterier behöver vara väl uppfyllda för att nå upp till de höga poäng som krävs för beviljande.