Skip to main content sv

Auglýsing um verkefnastyrki


Árið 2020 verða auglýstir sérstakir verkefnastyrkir í tengslum við markvisst átak um að stemma stigu við kynskiptingu á vinnumarkaði. Þeim sem hljóta styrk við þá úthlutun mun gefast kostur á að vinna yfir lengri tíma að breytingum til framtíðar. Heildarupphæð úthlutunar er fjórar milljónir danskra króna sem munu dreifast á norræn samstarfsverkefni til fjögurra ára. Auglýsingin beinist að samstarfsverkefnum sem ætlað er að þróa viðeigandi lausnir á vandamálum sem tengjast kynskiptum vinnumarkaði og koma þeim í framkvæmd.

NIKK tekur við umsóknum á tímabilinu 17 ágúst til 16 október 2020.

Upplýsingarnar á þessari síðu eru byggðar á þeim viðmiðum sem Norræna ráðherranefndin fyrir jafnréttismál (MR-JÄM) hefur ákvarðað um.


Markviss áhersla á að stemma stigu við kynskiptingu á vinnumarkaði.

Frá árinu 2013 hefur hefur Norræna ráðherranefndin veitt styrki úr sérstökum jafnréttissjóði til verkefna sem að minnsta kosti þrjár stofnanir frá að minnsta kosti þremur löndum vinna saman að og stuðla eiga að jafnrétti. Fyrir tilstuðlan þessarar samvinnu eykst þekking á málaflokknum og dreifist þvert yfir landamæri. Við finnum sameiginlegar lausnir og lærum hvert af öðru. Með nýja verkefnastyrknum, sem nú er opinn fyrir umsóknir, er ætlunin að renna frekari stoðum undir þetta samstarf. Fjórum milljónum danskra króna (DKK) verður varið í þetta stefnumarkandi áherslusvið yfir fjögurra ára tímabil sem fer til aðila sem hljóta styrk til að vinna að breytingum til framtíðar.

Norræna ráðherranefndin óskar eftir umsóknum um styrki fyrir verkefni sem miða að því að vinna gegn kynskiptingu á vinnumarkaði. Norræna samstarfsáætlunin um jafréttismál 2019-2022 varpar ljósi á það hvernig kynskiptur vinnumarkaður er enn áskorun á sviði jafnréttismála á Norðurlöndunum. Þessi aðgreining kynjanna eftir starfsstéttum hefur mismunandi áhrif á karla og konur og birtist á hinum ýmsu sviðum, hvort sem um er að ræða völd og áhrif eða heilsu og lífsgæði. Það að við náum að brjóta upp þetta mynstur og ná fram jafnari dreifingu kynjanna, bæði milli geira og innan þeirra, skiptir sköpum fyrir mótun sjálfbærs atvinnulífs þar sem kraftar og hæfni bæði kvenna og karla ná að njóta sín. Á Norðurlöndunum er hlutfall kvenna nú hærra en karla meðal langskólagenginna. Samhliða því einkennist námsval þó snemma af kynjuðum staðalmyndum og kemur það bersýnilega í ljós þegar hlutfall kynja í hinum ýmsu fögum er skoðað og hve snemma kynjahlutverk móta sjálfsmyndir barna. Meðal annarra áríðandi þátta eru rétturinn til að vera í fullu starfi, launajafnrétti og að vera laus við kynferðislega áreitni.

Hvað eiga verkefnin að gera?

Með því að hafa tímaramman fyrir verkefnin fjögur ár skapar styrkurinn forsendur fyrir vinnu með langtímasjónarmið að leiðarljósi. Auglýsingin beinist beinist að samstarfsverkefnum sem ætlað er að þróa viðeigandi lausnir á vandamálum sem tengjast kynskiptum vinnumarkaði og koma þeim í framkvæmd. Umsóknir skulu innihalda skýra greiningu á ákveðnu vandamáli, markið sem tengjast greiningunni og ástæður fyrir þeim ferlum, áherslum og aðgerðum sem sett eru fram sem hluti af vinnunni við að ná þeim markmiðum.

Að verkefninu loknu skal greina frá þeim atriðum sem skiluðu mestum árangri og hvaða lærdóm megi draga af því sem ekki reyndist jafn vel. Hvert verkefni sem hlýtur styrk skal gera grein fyrir niðurstöðum sínum. Niðurstöður verkefnanna verða síðan hluti af þekkingargrunni Norrænu ráðherranefndarinnar og mun þannig gefa öðrum kost á að nýta sér þekkinguna og þróa hana áfram.

Samvinna mismunandi aðila

Samvinna mismunandi aðila skapar forsendur fyrir því að stemma stigu við kynskiptingu á vinnumarkaði. Þrátt fyrir það hefur þróunarverkefnavinna í jafnréttimálum mest verið í höndum svipaðra samtaka og stofnana, í stað samstarfs ólíkra aðlia sem að málinu koma. Með þessari styrkauglýsingu vill Norræna ráðherranefndin mæta brýnni þörf um breytingar sem lengi hefur legið á og stuðla að áþreifanlegum breytingum til framtíðar. Auglýsingin beinist því að verkefnum sem byggja á samstarfi meðal samtaka og stofnana eins og til dæmis:

 • Frjálsum félagasamtökum
 • Tengslanetum
 • Ríkisstofnunum og annarri opinberri starfssemi
 • Sveitarfélögum
 • Háskólum og rannsóknarsetrum
 • Aðilum eða samtökum sem ekki eru með rekstur í hagnaðarskyni (non-commercial)
 • Fyrirtækjum (litlum og meðalstórum)

Í umsóknum ska koma fram að verkefnið verði unnið af að minnsta kosti tveimur mismunandi tegundum af samtökum eða stofnunum, til dæmis í formi samstarfs milli opinberra stofnana og frjálsra félagasamtaka. Samstarfið verður að rökstyðja með því að það muni stuðla að varanlegum breytingum. 

Hversu mikið er hægt að sækja um?

Upphæðin sem sjóðurinn mun deila út er í heild um það bil 4 milljónir danskar krónur (DKK) og dreifist hún á 2-3 verkefni á fjögurra ára tímabili. Hvert verkefni getur sótt um á milli 1 til 2 milljóna danskra króna (DKK). Í umsókn um styrk skulu umsækjendur reikna með eigin fjármögnun eða öðrum styrkjum sem nemur að minnsta kosti 20 prósent af heildarkostnaði verkefnisins. Eigið framlag eða önnur fjármögnun getur verið í formi annarra styrkja, sjálfboðavinnu, þátttökugjalda eða annars óbeins kostnaðar.  

Styrkir verða ekki veittir til fjárhaldsendurskoðunar og ferðakostnaðar (með undantekningu hvað varðar ferðakostnað fulltrúa frjálsra félagasamtaka, samtaka sem ekki eru með rekstur í hagnaðarskyni (non-profit) og boðinna fyrirlesara). Fjárhagsstuðningur er ekki veittur vegna óbeins kostnaðar eins og til dæmis launa, niðurgreiðslna eða annars rekstrarkostnaðar (til dæmis vegna leigu, rafmagns eða tölvutækni). Starfsemi sem hlýtur styrk getur átt von á því að fá lægri heildarupphæð en sótt var um eða að hljóta aðeins styrk fyrir hluta af umsókninni.

Lágmarkskröfur

Hvert verkefni verður að fela í sér beina tengingu við að minnska kosti þrjú norðurlönd, og þá eru Færeyjar, Grænland og Álandseyjar taldar sem sér einingar. Þar að auki eru styrkir veittir til starfsemi sem inniheldur samstarf við nærliggjandi svæði þ.e.a.s. Eistland, Lettland, Litháen og norðvestur Rússland ef að minnsta kosti tvö norðurlönd taka þátt í verkefninu. Aðalumsækjandi skal vera frá einhverju norðurlandanna eða Færeyjum, Grænlandi eða Álandseyjum.

Styrkur er veittur fyrir verkefni sem hefjast sama ár og úthlutað er úr sjóðnum og lýkur innan fjögurra ára frá því að þau hefjast. Verkefni sem eru hafin áður en umsóknarferli lýkur er ekki veittur styrkur. Styrkur er heldur ekki veittur fyrir:

 • Verkefni sem hafa sem aðalverkefni að undirbúa og halda ráðstefnu, skapa tengslanet eða til að kortleggja eða undirbúa aðra tegund verkefnis.
 • Starfsemi sem þegar er fjármagnuð í heild eða að hluta af MR-JÄM eða Norrænu ráðherranefndinni. 
 • Starfsemi sem skilar inn fjárhagsáætlun á öðrum gjaldmiðli en danskri krónu (DKK).
 • Umsóknir sem skilað er inn eftir að umsóknarfrestur rennur út.
 • Starfsemi sem skilar inn ófullnægjandi umsókn (þ.e. ef ekki hefur verið fyllt í alla nauðsynlega hluta eða ef nauðsynleg fylgiskjöl vantar).
 • Stofnanir eða samtök sem heyra undir stjórnmálaflokka.
 • Einstaklinga.
 • Starfsemi sem hefur fjárhagslegan ávinning eða efnahagslegan hagnað styrkþega sem markmið.

Hvernig metum við umsóknirnar?

Í umsókninni skal gert grein fyrir því hversu vel verkefnið mætir kröfunum sem tilgreindar eru hér að neðan:

a. Norrænn hagur

Með norrænum hag er átt við að hvaða marki verkefnið:         

 • Getur af sér áþreifanleg og jákvæð áhrif sem verður fyrir tilstilli norræns samstarfs í samanburði við þau áhrif sem hefðu náðst ef verkefnið hefði aðeins verið unnið á landsvísu. 
 • Sýnir fram á og þróar norrænan félagsskap, samkennd og samstöðu innan sem utan svæðisins.
 • Stuðlar að nýjum innviðum sem styrkja og bæta norrænt samstarf í jafnréttismálum.
 • Mætir á uppbyggjandi hátt áskorunum sem fylgja norrænu samstarfi, eins og til dæmis hindrunum á landsvísu eða mismun milli landanna.

Að þessu leyti fer matið eftir því hversu vel umsóknirnar:

 • Færa rök fyrir kostum þess að vinna verkefnið í norrænu samstarfi.
 • Gera grein fyrir mati þátttakenda á hvort tveggja ágóða og áskorunum sem þeir telja að felist í samstarfi sem nær yfir landamærin.  

b. Jafnréttispólitískur ágóði

Með jafnréttispólitískum ágóða er átt við að hvaða marki verkefnið:

 • Miðar að því að mæta áskorunum tengdum kynskiptum vinnumarkaði.
 • Stuðlar að nýjungum eða breytingum og/eða deilingu á reynslu, þekkingu, aðferðum eða líkönum er varða kynjamisrétti/jafnrétti.

Að þessu leyti miðar mat umsókna við hversu vel þær:

 • Greina og lýsa vandamálum sem tengjast því kynjamisrétti sem samstarfsaðilar hafa borið kennsl á og verkefninu er ætlað að ávarpa og mæta.
 • Útlista þann skilning sem samstarfsaðilar hafa á viðkomandi vandamálum útfrá fræðilegri þekkingu og/eða reynslu.
 • Bera vitni um þekkingu á vinnu sem þegar hefur verið unnin á sviðinu, þar með talið á þekkingu og rannsóknum tengdum vandamálinu sem verkefninu er ætlað að ávarpa og mæta. Í ljósi þess skal skýrt hvernig verkefnið mun stuðla að breytingum á eða viðbót við þá þekkingu sem þegar er til staðar.

c. Sjálfbærni/langtímasjónarmið

Með sjálfbærni er átt við í hvaða mæli:

 • Niðurstöður og framlag verkefnisins hafa varanleg áhrif og miða að áþreifanlegum breytingum.
 • Framkvæmd og væntanlegar niðurstöður veiti öðrum möguleika á að draga lærdóm af reynslu þeirra sem að verkefninu stóðu, bæði hvað varðar hindranir og árangur við vinnslu þess.   

Að þessu leyti miðast mat umsókna við það hversu vel þær:

 • Skýra hvernig markmið verkefnisins og áætlaðar aðgerðir tengjast greiningu á því vandamáli sem verkefnið beinist að.

d. Framkvæmd

Með framkvæmd er átt við:

 • Í ljósi hæfni og reynslu umsækjenda, hversu líklegt er að verkefnið verði framkvæmt með þeim hætti sem umsækjendur hafa tilgreint í umsókninni?
 • Hvaða forsendur hafa umsækjendur og samstarfsaðilar til að geta unnið saman? Tilgreinið að hvaða leyti samstarfsaðilar að umsókninni leggja af mörkum mismunandi hæfni, sjónarmið og reynslu og hvernig þau vega upp á móti hvort öðru og mynda góða heild.

Að þessu leyti miðar mat umsókna við það hversu vel þær:

 • Skýra hvernig samstarfsaðilar ætla að fara að því að mæta þeim vandamálum sem hafa verið greind. Gera skal grein fyrir og rökfæra val á aðferðfræði og verklagi með tilliti til þeirra niðurstaðna sem verkefninu er ætlað að ná og þeim lærdómi sem má draga í kjölfarið. 
 • Skýra hvað aðalumsækjandi og samstarfsaðlilar leggja af mörkum til verkefnisins og tilgreina reynslu af svipuðu samstarfi ef hún er til staðar.  

e. Trúverðugleiki fjárhagsáætlunar

Í umsókninni skal gert ráð fyrir eigin framlagi eða öðrum fjárveitingum sem nemur að minnsta kosti 20% af heildarkostnaði verkefnisins.  Eigið framlag eða aðrar fjárveitingar geta verið í formi styrkja, sjálfboðavinnu, þátttökugjalds eða óbeinna kostnaða.

Upphæð sem sótt er um skal vera á bilinu 1 til 2 milljónir danskar krónur (DKK).

Fjárhagsáætlun skal fylgja umsókn sem viðhengi og allir kostnaðarliðir og heildarupphæð skulu vera gefin upp í dönskum krónum (DKK). Eigið framlag og heildarkostnaður verða að vera skýr í fjárhagsáætlun.  Í fjárhagsáætlun skal nákvæmlega lýst hvað hver kostnaðaliður dekkar.

Styrkir eru ekki veittir til að dekka kostnað við fjárhagsendurskoðun eða ferðalög (með undantekningu hvað varðar ferðakostnað fulltrúa frjálsra félagasamtaka eða boðinna fyrirlesara). Styrkur er heldur ekki veittur vegna óbeinna kostnaðarliða svo sem launa eða niðurgreiðslna hverskonar og annars rekstrarkostnaðar (til dæmis vegna leigu, rafmagns eða tölvutækni).