Skip to main content sv

Sök medel från Nordisk jämställdhetsfond!

I mars 2017 finns åter möjlighet att söka medel från den nordiska jämställdhetsfonden. För intresserade är det redan nu dags att inleda samarbeten, knyta kontakter och börja arbeta med en ansökan!


NIKK spade symbol

Den nordiska jämställdhetsfonden är initierad av de nordiska jämställdhetsministrarna och administreras av NIKK. Fonden finansierar projekt där minst tre organisationer, från minst tre olika nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdheten. Medel från jämställdhetsfonden kan användas till att arrangera konferenser, möten, kunskapsprojekt, nätverk, med mera.

Sedan 2013 har ett 40-tal projekt beviljats medel från jämställdhetsfonden. Projekten har resulterat i allt från utbildningsmaterial till politiska förslag och nya nätverk i Norden. 2016 fördelades totalt 2,7 miljoner DKK.

Syftet med jämställdhetsfonden är att stimulera nordiskt samarbete, särskilt insatser med koppling till jämställdhetsministrarnas samarbetsprogram. Samarbetsprogrammet för år 2015-2018 prioriterar det offentliga rummet och välfärd och innovation. Två tvärgående teman gäller hela samarbetsprogrammet: hållbar utveckling med fokus på mångfald och mäns och pojkars aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet.

Jämställdhet i arbetslivet särskilt prioriterat

I 2017 års utlysning är jämställdhet i arbetslivet ett särskilt prioriterat tema. Projekt som knyter an till detta område kommer att premieras vid bedömning. Kopplingen till jämställdhet i arbetslivet kan handla om alltifrån projekt som tar sig an könsbundna studieval, till de som rör diskriminering på arbetsmarknaden. Projekt med anknytning till samarbetsprogrammet kommer också att premieras. Även projekt utan koppling till prioriteringarna kan söka och beviljas medel.

Hålltider för Nordisk jämställdhetsfond

Ansökan görs genom ett formulär som kommer finnas tillgängligt på nikk.no under ansökningstiden. Aktiviteterna ska starta hösten 2017 och genomföras senast under 2018.

1 mars – ansökan öppnar
31 mars – sista dag för ansökan
maj – beslut meddelas sökande
juni – kontrakt skrivs

Updaterad 14 februari 2024