Skip to main content sv

Sök nordiska medel för projekt som främjar lgbti-personers villkor

Foto: Masma/Unsplash

I september utlyses medel från Nordisk lgbti*-fond för fjärde gången. Syftet är att främja nordiskt samarbete inom området och att förbättra lgbti-personers levnadsvillkor i regionen. Ansökningsperioden är 2 september till 1 oktober 2024.


Arbetet för att förbättra lgbti-personers levnadsvillkor är en viktig del av Nordiska ministerrådets vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region.

Sedan 2020 är lgbti ett utpekat politikområde där de nordiska länderna samarbetar för att lgbti-personer ska ha lika rättigheter och möjligheter. En del av samarbetet är Nordisk lgbti-fond, som administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I höst öppnar fonden för ansökningar för fjärde året i rad.

Vem/vilka kan söka medel?

Dialog och samarbete är en av det nordiska samarbetets hörnstenar. Nordisk lgbti-fond ger möjlighet till just detta. Fonden finansierar projekt där minst tre olika organisationer, från minst tre olika nordiska länder, samarbetar. Utlysningen är öppen för olika verksamheter och organisationer, som frivilligorganisationer, lärosäten, myndigheter och företag.

Projekt som bidrar både till nordisk nytta och till arbetet för lgbti-personers lika rättigheter och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska ca 1,2 miljoner danska kronor fördelas.

Aktiviteterna ska starta senast i början av 2025 och genomföras inom två år. Pengarna kan exempelvis användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap eller arrangera konferenser och nätverk.

Updaterad 9 juli 2024