Skip to main content sv

Stort gap mellan kvinnors och mäns pensioner

Att män får mer pension än kvinnor är ett faktum i hela Europa. En färsk rapport visar på stora könsskillnader i Sverige och Finland. I Danmark är gapet mellan kvinnors och mäns pensioner betydligt mindre.


Rapporten ”Gender gap in pensions in the EU” har tagits fram av EIGE, European institute for gender equality. Den kartlägger skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner i respektive land, och visar ett genomsnittligt gap på 38 procent (2012). Bland de nordiska länderna sticker Danmark ut med ett gap på bara åtta procent. I Sverige får män 30 procent mer än kvinnor i pensionskuvertet. I Finland ligger siffran på 27 procent. Norge och Island är inte med i EU och listas därför inte i rapporten.

Jämnare fördelning med folkpension

Ole Beier. Pressbild
 Ole Beier. Pressbild

Ole Beier, forskare och chefsanalytiker på danska ATP, har utrett de nordiska pensionssystemen ur jämställdhetsperspektiv. Han menar att siffrorna i EIGE:s rapport kan förklaras med utformandet av pensionssystemen. Kort sagt blir könsskillnaderna mindre i länder där den statligt finansierade delen av pensionen är dominerande.

– Män gynnas i länder där tjänstepensionen och det privata pensionssparandet utgör en större del, inte minst för att de tjänar mer, arbetar i högre utsträckning och har mer utrymme att spara. Kvinnors pension påverkas mer av nivån på baspensionen.

Skillnaderna i pensionssystemen förklarar varför gapet mellan kvinnors och mäns pensioner är större i Sverige än i Danmark, menar Ole Beier. I Danmark är folkpensionen fortfarande dominerande. Flertalet danska pensionärer har idag inga stora belopp sparade i tjänstepension eller på privata konton.

– Vår folkpension ligger på samma nivå oavsett hur mycket du har jobbat, därför är könsskillnaderna inte så stora. Detta kommer att förändras i framtiden när de andra delarna av pensionen blir mer betydande.

Större gap i framtiden

Enligt Ole Beier ger rapporten från EIGE bara en ögonblicksbild av läget. I själva verket håller de flesta europeiska länder på att förändra sina pensionssystem. Han menar att tjänstepension och privatsparande kommer att bli mer dominerande i framtiden. Detta leder troligen till att gapet mellan kvinnor och män ökar ytterligare. Vad kan då göras för att minska klyftan?

– Lösningen är att hitta ett sätt att kombinera de olika delarna av pensionssystemet på ett sätt där kvinnor inte missgynnas. I Danmark får exempelvis pensionärer som har mindre privatsparande istället mer i folkpension.

Louise Lindfors. Pressbild
 Louise Lindfors. Pressbild

Louise Lindfors leder ett nordiskt nätverk om kvinnors ekonomiska medborgarskap och är ordförande för Fredrika Bremer-förbundet. De driver kampanjen Bra Pension och Louise Lindfors delar Ole Beiers bild av att pensionsgapet inte ser ut att minska.

– Det finns inget som tyder på att detta gap kommer att försvinna under de närmaste tio åren. Snarare tenderar det att permanentas.

Många pensionärer under fattigdomsgränsen

Louise Lindfors konstaterar att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor blir utslagsgivande även för pensionen: kvinnor tar ut föräldraledighet, arbetar deltid, vabbar och är sjukskrivna i högre utsträckning än män. Det visar sig i pensionskuvertet.

En konkret åtgärd för att minska gapet i Sverige vore enligt henne att höja garantipensionen. Idag är lever cirka 225 000 pensionärer under EU:s fattigdomsgräns. Merparten av dem är kvinnor.

– För människor som lever i denna verklighet går kalkylen inte ihop. De måste ta hjälp av sina barn och räkna på matpriser. Riktmärket borde vara att ingen i Sverige ska hamna under EU:s fattigdomsgräns.

Updaterad 2 maj 2020