Skip to main content sv

Utbrett partnervåld bland unga i Norden

Könsrelaterat våld i unga parrelationer är utbrett i Norden. I april arrangeras en nordisk expertkonferens för att samla de bästa exemplen på hur det ska stoppas. “Det är viktigt att börja arbeta med unga i tidig ålder”, säger Are Saastad, från Reform, resurssenter för menn i Norge.


Are Saastad
 Are Saastad

I Norge är cirka 50 procent av våldtäktsoffren under 18 år, samma gäller förövarna. Det sexuella våldet bland unga, ofta inom parrelationen, är utbrett. Samtidigt uppmärksammas det alltför sällan och kunskaperna är bristfälliga. Därför har norska Reform gått ihop med organisationer inom MenEngage-rörelsen i Finland, Sverige och Danmark i ett gemensamt projekt. Syftet är att samla erfarenheter och ”best practise” från de olika nordiska länderna.
– Vi utgår ifrån att situationen ser likadan ut i andra nordiska länder, men i dagsläget finns det för lite kunskap om detta. Genom projektet vill vi undersöka frågan och vad det finns för forskning och kunskap i Norden, säger Are Saastad.
Den 15 april kommer organisationerna tillsammans arrangera den första nordiska expertkonferensen på temat.

Hur kan en arbeta för att stoppa det könsrelaterade våldet bland unga?– På Reform har vi ett pilotprojekt med namnet ”Stopp kjærestevolden” med 14-15 åringar, där vi arbetar med frågor kring könsnormer och ideal. Vi försökte samarbeta med norska skolverket, men det lyckades inte riktigt. Nu har vi istället ett samarbete med norska kyrkan. Vi träffar och samtalar med ungdomarna under konfirmationsutbildningen. Det har fungerat väldigt bra. Vår erfarenhet är att det är viktigt att möta dessa unga tidigt, innan de börjar dricka alkohol och ha kärleksrelationer.

Hur ser kopplingarna ut mellan unga mäns våld, maskulinitetsideal och könsroller?– Kopplingen är att många ungdomar inte vet hur en god relation till det motsatta könet ska se ut. I skolundervisningen tas det bara upp hur det rent sexuella går till, man pratar inte om vad ett bra förhållande är. Våra observationer visar också att det är väldigt lite fokus på den våldskultur som finns bland unga killar. Det finns en stark heteronormativ bild av hur killar ska vara som inbegriper sex, våld och action. Det är svårt att vara ung kille idag och bryta mot dessa machonormer.

Varför behövs ett nordiskt samarbete i frågan?
– Liknande problematik finns i Norge, Finland, Sverige och Danmark. Samtidigt har vi närmat oss frågan på olika sätt. Vi vill på detta sätt samla experter och goda exempel på hur vi kan arbeta med frågorna. Målet med konferensen är att utarbeta gemensamma rekommendationer och riktlinjer, med särskilt fokus på hur våldet i unga parrelationer påverkar både våldsutövare och offer. Detta material ska sedan kunna användas av organisationer och myndigheter i Norden.

Bård: alla färger

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk Jämställdhetsfond.

Updated 2 oktober 2020