Skip to main content sv

Våra publikationer

Här hittar du forskarrapporter, faktablad och andra publikationer som NIKK har tagit fram i samarbete med forskare och skribenter sedan 2013.


Publikationer (48/48)

Transpersoners arbetslivsvillkor i Norden

2024 Transpersoner är en särskilt utsatt grupp som möter olika typer av hinder i livet, inte minst i arbetslivet där villkoren för transpersoner som grupp är sämre än för majoritetsbefolkningen. Kunskapen om transpersoners arbetslivsvillkor och de bakomliggande faktorer som påverkar gruppens sysselsättning är dock begränsad. De nationella studier som finns publicerade har olika fokus och rör »

Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet

2024 Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet sammanfattar resultaten från en tvåårig nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet. »

Nyckelbudskap om äldre LGBTI-personers möten med vård och omsorg

2024 Publikationen sammanfattar de viktigaste budskapen från ett högnivåmöte med experter, som hölls i samband med lanseringen av den nordiska rapporten: "Han gick tillbaka in i garderoben" »

Ekonomisk utsatthet i alla åldrar

2024 Detta kunskapsunderlag beskriver ekonomisk utsatthet genom livets alla faser och visar på olika gruppers villkor genom intersektionella perspektiv. »

”Han gick in i garderoben igen”: Äldre LGBTI-personers möte med vård och omsorg i Norden

2023 ”Han gick in i garderoben igen” ger kunskap om äldre LGBTI-personers levnadsvillkor och livskvalitet, särskilt i mötet med hälso- och omsorgsvård. »

Omslag ”Han gick in i garderoben igen”: Äldre LGBTI-personers möte med vård och omsorg i Norden

Unga mäns psykiska ohälsa i Norden

2023 Forskningsöversikten Unga mäns psykiska ohälsa i Norden redogör här för aktuell kunskap om unga mäns psykiska ohälsa: vad orsakar problemen och vilka konsekvenser ger de? »

Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region

2023 I Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region bidrar 19 skribenter till att nyansera och fördjupa förståelser avsexuella trakasserier. »

Genusperspektiv på gröna jobb i Norden: Samlade resultat från NIKK 2020-2022

2023 Genusperspektiv på gröna jobb visar kopplingar mellan frågor om könsuppdelade utbildningsval och könssegregering på arbetsmarknaden i förhållande till omställningen till gröna jobb. »

Foto: norden.org

10! Resultat från 10 år av samarbete genom Nordisk jämställdhetsfond

2023 I denna publikation ges en inblick i tio av Nordisk jämställdhetsfonds samarbeten, ett för varje år i fondens historia, och de konkreta resultat som dessa har genererat. »

Klimat, kön och konsumtion: En forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar

2022 I projektet Hållbarhet, livsstil och konsumtion med genusperspektiv, inom Nordiska ministerrådets program för hållbara livsstilar i Norden, har NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) tagit fram en forskningsöversikt för att synliggöra och utmana könsstereotyper i förhållande till konsumtion och livsstil, och bidra till en bättre förståelse för hur skillnader uppstår, förstärks och reproduceras. »