Skip to main content sv

Våra publikationer

Här hittar du forskarrapporter, faktablad och andra publikationer som NIKK har tagit fram i samarbete med forskare och skribenter sedan 2013.


Publikationer (36/36)

Hatbrott mot LGBTI-personer i Norden: En kartläggning av strategier, arbetssätt och insatser

2021 Många LGBTI-personer i Norden upplever idag våld, hat, hot och trakasserier i olika former. Det är allvarligt, särskilt eftersom brotten många gånger är motiverade av hat mot personer på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Samtidigt bedrivs ett långsiktigt politiskt arbete i de nordiska länderna för att förbättra situationen. Som ett led i det »

Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTl-personer i Norden

2021 I januari 2020 utökades det nordiska samarbete som sker genom Nordiskaministerrådet till att inkludera arbetet för lika rättigheter, behandling av ochmöjligheter för LGBTI-personer i Norden. Under det danska ordförandeskapet i ministerrådet samma år togs initiativ till ett nordiskt projekt som belyser unga LGBTI-personers välmående. Syftet med projektet är att sprida kunskap och erfarenheter i regionen, »

Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv – en nordisk forskningsöversikt om utbildningsval inom STEM

2021 Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram ett kunskapsbaserat underlag om vad som bidrar till könsstereotypa utbildningsval inom området naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM).  Rapportens centrala del utgörs av en forskningsöversikt som ger en samlad bild av vad forskningen säger om »

Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv – en nordisk forskningsöversikt om utbildningsval inom STEM

Jämställdhetseffekter av covid-19 – Kunskap och initiativ i Norden

2021 Hur hanterar Norden jämställdhetseffekterna av covid-19? Pandemins konsekvenser är långt ifrån könsneutrala. Jämställdhetsperspektivet måste finnas med genomgående även i kristider. Denna publikation sammanfattar kunskap som tagits fram i Norden och samlar de nordiska ländernas initiativ rörande jämställdhet i relation till pandemin. I fokus är områden som våld i nära relationer, ekonomi och arbetsliv och psykisk »

Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext: en kunskapsöversikt

Nordens befolkningsstruktur är under förändring. En åldrande befolkning, migration och urbanisering leder till utmaningar för såväl arbetsmarknaden som välfärden i stort. Den könssegregerade ar­betsmarknaden, det traditionellt ojämställda omsorgsansvaret och kvinnor och mäns olika flyttmönster, gör det till utmaningar som det är angeläget att belysa utifrån genusperspektiv. Syftet med denna rapport är att på en övergripande »

Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden

2020 Nordiska ministerrådet har etablerat en ny LGBTI-strategi. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt fick NIKK i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området. Rapporten bygger bland annat på en enkät och dialog med organisationer som arbetar med LGBTI-rättigheter i hela Norden. Resultaten visar att negativa attityder och »

Samarbeten för jämställdhet i arbetslivet

2020 I denna sammanställning presenteras resultat från de samarbeten som finansierats av Nordisk jämställdhetsfond för att bidra till jämställdhet i arbetslivet. Sammanställningen syftar till att sprida kunskap och erfarenheter från projekten, för att de ska få en ökad hållbarhet, komma fler till nytta och inspirera andra till nordiskt samarbete. Sammanställningen är framtagen av NIKK, Nordisk information »

Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet

2020 Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det visade inte minst Metoo-uppropen hösten 2017. Denna publikation är en kortversion av rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt. Rapporten bygger på en systematisk genomgång av forskning från de nordiska länderna mellan åren 2014–2019. Syftet med kortversionen är att översiktligt presentera aktuell »

The Nordic road towards Beijing+25

2020 2020 är det 25 år sedan som 189 av FN:s medlemsstater antog Pekingplattformen – den mest visionära agendan för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Jubileet erbjuder ett tillfälle för en global översyn av arbetet för jämställdhet, och en utvärdering av de åtgärder som länderna vidtagit för att möta de kritiska områden som plattformen adresserar. Publikationen The »

""

Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv

2020 För att illustrera och synliggöra hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i de nordiska länderna har NIKK, tillsammans med Nordregio, Nordiska ministerrådets institution för regionalforskning, tagit fram denna kartöversikt. Utifrån statistik på kommunnivå visar kartorna på demografisk sammansättning och tillgång till utbildning, arbete och omsorg i Norden. Projektets resultat presenterades även i en film »