Skip to main content sv

Våra publikationer

Här hittar du forskarrapporter, faktablad och andra publikationer som NIKK har tagit fram i samarbete med forskare och skribenter sedan 2013.


Publikationer (39/39)

Klimat, kön och konsumtion: En forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar

2022 I projektet Hållbarhet, livsstil och konsumtion med genusperspektiv, inom Nordiska ministerrådets program för hållbara livsstilar i Norden, har NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) tagit fram en forskningsöversikt för att synliggöra och utmana könsstereotyper i förhållande till konsumtion och livsstil, och bidra till en bättre förståelse för hur skillnader uppstår, förstärks och reproduceras. »

Framtidens hållbara arbetsliv i Norden – Genusperspektiv på möjligheter och utmaningar

2022 Arbetsmarknaderna i Norden är i snabb och ständig förändring. Den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer nya krav. Arbetslivet står inför en rad olika utmaningar, bland annat som en kon-sekvens av teknologisk förändring, demografisk utveckling och region-ala skillnader. Synen på kunskap, lärande och utbildning har förändrats, liksom olika logiker för styrning. Detta kunskapsunderlag beskriver »

Yrkesutbildning i Norden – Kunskap och insatser för att motverka könsuppdelning

2022 I Norden är såväl utbildning som arbetsmarknad starkt könsuppdelad. Uppdelningen är både vertikal och horisontell vilket innebär att kvinnor och män befinner sig inom olika utbildningar och branscher på arbetsmarknaden, samt på olika positioner i utbildnings- och arbetslivets hierarkier. Könsuppdelningen får konsekvenser för bland annat studie- och arbetsvillkor, löner samt makt- och resursfördelning. Att motverka »

Hatbrott mot LGBTI-personer i Norden: En kartläggning av strategier, arbetssätt och insatser

2021 Många LGBTI-personer i Norden upplever idag våld, hat, hot och trakasserier i olika former. Det är allvarligt, särskilt eftersom brotten många gånger är motiverade av hat mot personer på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Samtidigt bedrivs ett långsiktigt politiskt arbete i de nordiska länderna för att förbättra situationen. Som ett led i det »

Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTl-personer i Norden

2021 I januari 2020 utökades det nordiska samarbete som sker genom Nordiskaministerrådet till att inkludera arbetet för lika rättigheter, behandling av ochmöjligheter för LGBTI-personer i Norden. Under det danska ordförandeskapet i ministerrådet samma år togs initiativ till ett nordiskt projekt som belyser unga LGBTI-personers välmående. Syftet med projektet är att sprida kunskap och erfarenheter i regionen, »

Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv – en nordisk forskningsöversikt om utbildningsval inom STEM

2021 Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram ett kunskapsbaserat underlag om vad som bidrar till könsstereotypa utbildningsval inom området naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM).  Rapportens centrala del utgörs av en forskningsöversikt som ger en samlad bild av vad forskningen säger om »

Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv – en nordisk forskningsöversikt om utbildningsval inom STEM

Jämställdhetseffekter av covid-19 – Kunskap och initiativ i Norden

2021 Hur hanterar Norden jämställdhetseffekterna av covid-19? Pandemins konsekvenser är långt ifrån könsneutrala. Jämställdhetsperspektivet måste finnas med genomgående även i kristider. Denna publikation sammanfattar kunskap som tagits fram i Norden och samlar de nordiska ländernas initiativ rörande jämställdhet i relation till pandemin. I fokus är områden som våld i nära relationer, ekonomi och arbetsliv och psykisk »

Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext: en kunskapsöversikt

2020 Nordens befolkningsstruktur är under förändring. En åldrande befolkning, migration och urbanisering leder till utmaningar för såväl arbetsmarknaden som välfärden i stort. Den könssegregerade ar­betsmarknaden, det traditionellt ojämställda omsorgsansvaret och kvinnor och mäns olika flyttmönster, gör det till utmaningar som det är angeläget att belysa utifrån genusperspektiv. Syftet med denna rapport är att på en övergripande »

Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden

2020 Nordiska ministerrådet har etablerat en ny LGBTI-strategi. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt fick NIKK i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området. Rapporten bygger bland annat på en enkät och dialog med organisationer som arbetar med LGBTI-rättigheter i hela Norden. Resultaten visar att negativa attityder och »

Samarbeten för jämställdhet i arbetslivet

2020 I denna sammanställning presenteras resultat från de samarbeten som finansierats av Nordisk jämställdhetsfond för att bidra till jämställdhet i arbetslivet. Sammanställningen syftar till att sprida kunskap och erfarenheter från projekten, för att de ska få en ökad hållbarhet, komma fler till nytta och inspirera andra till nordiskt samarbete. Sammanställningen är framtagen av NIKK, Nordisk information »