Skip to main content sv

Våra publikationer

Här hittar du forskarrapporter, faktablad och andra publikationer som NIKK har tagit fram i samarbete med forskare och skribenter sedan 2013.


Publikationer (48/48)

The Nordic road towards Beijing+25

2020 2020 är det 25 år sedan som 189 av FN:s medlemsstater antog Pekingplattformen – den mest visionära agendan för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Jubileet erbjuder ett tillfälle för en global översyn av arbetet för jämställdhet, och en utvärdering av de åtgärder som länderna vidtagit för att möta de kritiska områden som plattformen adresserar. Publikationen The »

""

Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv

2020 För att illustrera och synliggöra hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i de nordiska länderna har NIKK, tillsammans med Nordregio, Nordiska ministerrådets institution för regionalforskning, tagit fram denna kartöversikt. Utifrån statistik på kommunnivå visar kartorna på demografisk sammansättning och tillgång till utbildning, arbete och omsorg i Norden. Projektets resultat presenterades även i en film »

Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt

2020 Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det har inte minst metoo-uppropen under hösten 2017 visat. Forskningsöversikten har sammanställts på uppdrag av Nordiska ministerrådet för jämställdhet. Syftet är att redogöra för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden samt att identifiera kunskapsbehov som underlag till en nordisk forskningssatsning på området. »

Young people, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries

2019 Unga personer med erfarenheter av prostitution är en grupp som av flera anledningar är svår att nå, både för forskningen och sociala insatser. I NIKK:s projekt “Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution” kartläggs och analyseras kunskap om unga med erfarenheter av prostitution i samtliga nordiska länder. Rapporten är framtagen inom projektet Unga kvinnor och »

Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet

2019 Ett jämställt samhälle är ett samhälle fritt från sexuella trakasserier. Trots många framsteg på jämställdhetsområdet kvarstår den allvarliga utmaning sexuella trakasserier utgör i alla de nordiska länderna. I Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet: Initiativ och åtgärder efter #MeToo presenterar vi ett urval av de många initiativ som tagits för att motverka »

Likalön i Norden

2019 Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement. Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement. »

Sammanfattning: Likalön i Norden

2019 Publikationen är en sammanfattning av Likalön i Norden. »

""

Vad säger lagen om Me Too?

2018 I alla nordiska länder har arbetsgivare skyldigheter att förbygga och agera vid sexuella trakasserier. Trots detta finns det stora problem i arbetslivet, vilket inte minst uppmärksammats i samband med den internationella kampanjen Me too. I denna kartläggning vill vi synliggöra vilken lagstiftning som gäller vid sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden. »

""

Faktablad: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer

2018 Detta faktablad lyfter maskulinitetsforskning, visar på politiska initiativ, samt innehåller exempel på nordiska samarbeten inom området. »

""

Faktablad: Vem jobbar och när?

2018 Detta faktablad, som visar på orsaker till och konsekvenser av deltidsarbetet, sammanfattar de tre rapporterna Part-Time in the Nordic region I-III. »

""