Skip to main content sv

Nordiskt samarbete för stärkta lgbti-rättigheter

I många länder och regioner i världen är rättigheter och möjligheter för homosexuella bisexuella, trans- och intersexpersoner under press. Även om villkoren för lgbti-personer i Norden förbättrats under de senaste 70-åren, kvarstår även här flera utmaningar.


Arbetet för att förbättra lgbti-personers levnadsvillkor en viktig del av det nordiska samarbetet och av Nordiska ministerrådets vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region.

Sedan 2020 har Nordiska ministerrådet samarbetat för att för lika rättigheter, behandling och möjligheter för lgbti-personer i Norden. Lgbti är en förkortning av engelskans lesbian, gay, bisexual, trans och intersex. Förkortningarna kan variera i de nordiska länderna, men lgbti används genomgående i det officiella nordiska samarbetet, liksom det görs i andra internationella organisationer. 

De politiska ramarna för det nordiska lgbti-samarbetet utgörs av det strategiska tillägget om lika rättigheter, behandling och möjligheter för lgbti-personer i Norden. Här formuleras tre fokusområden, som bygger på rekommendationer från nordiska lgbti-organisationer och nationella myndigheter:

Nätverk och samarbete

Dialog och samarbete är en av det nordiska samarbetets hörnstenar. Nordisk lgbti-fond, som administreras av NIKK, ger möjlighet till just detta. Fonden finansierar projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar. Utlysningarna är öppna för olika verksamheter och organisationer, såsom frivilligorganisationer, myndigheter och företag. Intresserad? Fonden utlyser medel i september varje år.

NIKK bidrar också till samarbetet genom att samla kunskap, till exempel i rapporter som beskriver såväl forskning inom området som olika aktörer och insatser i Norden. 

Frihet och öppenhet

Lgbti-personer ska ha samma möjligheter i livet som den övriga befolkningen. Diskriminering och hatbrott liksom negativa attityder gentemot lgbti-personer ska förebyggas och motverkas
NIKK bidrar med kunskap genom rapporten  Hatbrott mot lgbti-personer i Norden: En kartläggning av strategier, arbetssätt och insatser

Livskvalitet och levnadsvillkor

Skillnaden i fysisk och psykisk hälsa mellan lgbti-personer och övrig befolkning ska minska. Lgbti-personer ska ha lika tillgång till alla samhällssektorer. Barn och unga lgbti-personer ska ha lika tillgång till utbildning, fritid och livskvalitet samt lika möjligheter till utveckling, trygghet och goda uppväxtvillkor. NIKK bidrar med kunskap genom rapporten Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga lgbti-personer i Norden

NIKK arbetar även med att sammanställa och analysera kunskap om äldre lgbti-personers möte med hälso- och omsorgsvården i Norden. Rapporten publiceras under 2023.

Vi delar med oss av vår kunskap i våra kommunikationskanaler, liksom vid nationella och nordiska möten och arrangemang.

Delad kunskap förändrar.  

Foto: Johnér
Foto: Johnér