Skip to main content sv

Äldre LGBTI-personers livsvillkor


Undersökningar visar att LGBTI-personer upplever särskilda utmaningar i livet.  Men kunskapen om vilka utmaningar äldre LGBTI-personer möter är begränsad. Det norska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2022 har därför tagit initiativ till ett projekt som ska bidra till ökad kunskap om äldre LGBTI-personers levnadsvillkor och livskvalitet, särskilt i mötet med hälso- och omsorgsvård.

NIKK har fått i uppdrag att:

Sammanställa kunskap om äldre LGBTI-personer möte med hälso- och omsorgsvården i Norden. Undersöka följande områden:

  • Vilka kunskapskrav som ställs i utbildningen av personal inom hälso- och omsorgsvården i Norden
  • Vilken fortbildning som finns när det gäller exempelvis kunskap om personcentrerad vård och omsorg, majoritets- och minoritetsperspektiv, särskilt könsidentitet och sexuell läggning
  • Vad forskningen säger om kunskapsbehov på LGBTI-området bland personalen inom hälso- och omsorgsvården i Norden 

Rapporten publiceras hösten 2023

Tidsspann för projektet
2022-2023

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström

Projektbudget
1 500 000 DKK