Skip to main content sv

Framtidens hållbara arbetsliv i Norden 


Förändrade villkor på arbetsmarknaderna i Norden, däribland nya anställningsformer och arbetsvillkor, förändringar i den nordiska modellen och ett större omsorgsansvar för en åldrande befolkning, påverkar bland annat kompetensförsörjningsbehov och relationen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Könssegregeringen inom utbildningssystemen och på arbetsmarknaden, den könade arbetsfördelningen och det traditionellt ojämställda omsorgsansvaret, gör det angeläget att belysa frågorna utifrån genusperspektiv.  

NIKK har tidigare lyft frågorna, bland annat inom ramen för satsningen på att belysa den demografiska utvecklingen i Norden, NIKK kommer fortsätta denna långsiktiga prioritering i detta projekt, som ska resultera i ett kunskapsunderlag som publiceras under 2022.

Tidsspann för projektet
2021-2022

Kontakt
Elin Engström