Skip to main content sv

Hållbarhet, livsstil och konsumtion med genus­perspektiv


Hur kan vi göra det möjligt att leva hållbart i Norden? Hur kan vi bättre förstå hur skillnader i livsstil uppstår? Det är i fokus för projektet «Hållbarhet, livsstil och konsumtion med genusperspektiv», en del av programmet Hållbara livsstilar i Norden. Projektet drivs av Nordisk information för kunskap om kön, NIKK. Projektägare är Nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhet, ÄK-JÄM.

Målsättning

Projektet har som att mål att se närmare på skillnader i kvinnor och mäns livsstil samt konsumtion i Norden. Genom att analysera hållbarhet och livsstil utifrån ett genusperspektiv bidrar projektet till att förbättra förståelsen och möjligheterna till hållbar konsumtion. Projektet tar avstamp i de teman som ingår i det tvärsektoriella programmets olika delprojekt och bidrar även till att uppfylla mål 4 i Nordiska ministerrådets handlingsplan för ”Vår Vision 2030”.

Projektet kan kopplas till flera av målen i Agenda 2030: Framför allt till det globala hållbarhets­målet 12 om hållbar konsumtion och produktion och till delmål 12.8 om att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Projektet kopplar även till hållbarhetsmål 3 om hälsa och välbefinnande, mål 4 om god utbildning, mål 5 om jämställdhet, samt mål 8 om anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt.  

Beskrivning

Projektet avser ta fram en nordisk kunskapsöversikt om hållbarhet, livsstil och konsumtion ur ett genusperspektiv. Studien ska:

  • Genom aktuell kunskap synliggöra och utmana könsstereotyper i förhållande till konsumtion och livsstil, och bidra till en bättre förståelse för hur skillnader uppstår, förstärks och reproduceras. 
  • Inkludera kritiska och intersektionella perspektiv för att synliggöra och problematisera, till exempel hur klass och ålder påverkar såväl konsumtionsvanor som normer kring konsumtion. 
  • Studera och analysera hållbarhets- och livsstilsbegrepp utifrån ett brett intersektionellt genusperspektiv, i förhållande till teman som lyfts inom det tvärsektoriella programmet om hållbara livsstilar. Det kan exempelvis handla om kommunikation kring hållbarhet, utbildning för hållbarhet, hållbara kulturupplevelser och hållbara matupplevelser.

Resultat förankras och förmedlas inom det tvärsektoriella programmet.

Målgrupp

Nationella och nordiska politiker och tjänstemän, myndigheter, institutioner, organisationer, forskare samt deltagare i det tvärsektoriella programmet.

Tidsspann för projektet
2021-2022

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Jenny Pentler

Projektbudget
500 000 DKK