Skip to main content sv

Könssegregerad yrkesutbildning i Norden


För att bidra till arbetet med att bryta könssegregeringen på yrkesutbildningar i Norden, ska NIKK i en nordisk studie samla kunskap om problemet och ge exempel på hur arbetet för att bryta könssegregeringen bedrivs i Norden.  Projektet är ett initiativ från det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2020.  

Studien ska övergripande beskriva hur yrkesutbildning i Norden är organiserad, innehålla en kunskapsintroduktion samt ge exempel på hur man arbetat för att bryta könssegregeringen och behålla studenter som tillhör underrepresenterat kön i Norden. Studien ska även inkludera en avslutande analysdel där kartläggningens resultat diskuteras med stöd i befintlig kunskap om fältet.  

Studien publiceras i december 2021. 

Tidsspann för projektet
2021

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström och Angelica Simonsson

Projektbudget
290 000 DKK