Skip to main content sv

Lika lön för likvärdigt arbete i Norden


Projektets syfte är att bidra till att minska de löneskillnader som fortfarande existerar mellan kvinnor och män i de nordiska länderna, genom att skapa dialog mellan länderna och arbetsmarknadens parter om hur man kan gå vidare och nå framgång, baserat på nuvarande åtgärder, erfarenhet och kunskap. För att göra detta kommer projektet att titta närmare på de erfarenheter och kunskaper som finns och på åtgärder som utförs eller nyligen har vidtagits för att utjämna skillnaderna. Under pandemin var erfarenhetsutbytet mellan de nordiska länderna begränsade i denna fråga. Nya nationella kommissioner, kommittéer och arbetsgrupper med olika mandat arbetar nu i flera av länderna. Projektet avser samla erfarenheter och kunskaper från länderna för att främja nordisk dialog och möjliggöra gemensamma insatser för ett jämställt arbetsliv.

En avgörande fråga är om fokuset på lika lön (lika lön för samma eller liknande arbete) har fört de nordiska länderna till en punkt där vi istället behöver lyfta lika lön för likvärdigt arbete. Det blir fokus på arbete av olika karaktär, men med samma/liknande krav på kunskap och färdigheter, ansvar och krav på ansträngning. Arbete av ”lika värde” inkluderar, men går längre än “lika arbete”. Lika lön för likvärdigt arbete omfattar inte bara fall där kvinnor och män utför samma eller liknande arbeten utan även situationen där de utför olika arbete.

Nyckeln till att förstå lika lön för likvärdigt arbete (pay equity) är en könsneutral arbetsvärdering för att avgöra om två olika arbeten är lika i värde och därför bör ersättas lika. Här är det nödvändigt att ställa kritiska frågor om nuvarande arbetsvärderingssystem, eftersom många indikatorer visar på ett inbyggt fel som leder till undervärdering i de arbetslivssektorer som genom åren mestadels sysselsatt kvinnor.

Projektets övergripande mål är att främja dialog och utbyte av erfarenheter och kunskap om hur löneskillnaderna kan hanteras, mellan de nordiska länderna och arbetsmarknadens parter. Detta kommer göras genom att:

  • få en uppdaterad översikt över nationella initiativ och pågående arbete relaterat till löneskillnaderna mellan könen,
  • etablera samverkan med relevanta nordiska aktörer involverade i arbetsmarknadsfrågor och arbetet mot löneskillnaderna mellan könen
  • stärka utbytet inom området lika lön, likvärdigt arbete och arbetsvärdering, och fylla kunskapsluckor samt bygga allianser i de nordiska länderna
  • skapa en dialog om hur man kan gå vidare och minska löneskillnaderna mellan könen med fokus på kunskap och erfarenhetsbaserade idéer genom att organisera möten och evenemang samt dokumentera utfört arbete.

Tidsspann för projektet
2023-2024

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Jimmy Sand

Projektbudget
1 500 000 DKK