Skip to main content sv

Nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet 


Våld, trakasserier och andra former av utsatthet i arbetslivet är genomgripande samhällsutmaningar med allvarliga konsekvenser för enskilda individer och arbetsorganisationer. Samtidigt finns stora kunskapsluckor när det gäller metoder för att förebygga och förhindra våld och trakasserier, skydda utsatta personer och verka proaktivt i arbetsmiljöer. För att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet är forsknings- och evidensbaserad kunskap nödvändig.

Mot denna bakgrund och utifrån förstudien Nordiskt kunskapslyft om sexuella trakasserier beslutade Nordiska ministerrådet om en tvärsektoriell forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet, som NIKK administrerar. Satsningen är ett samarbete mellan Nordiska ministerrådets jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorer samt den nordiska barn- och ungdomskommittén.  Forskningssatsningen har ett särskilt fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention genom branschstudier och komparation av olika branscher. Utlysning av forskningsmedel har organiserats i två omgångar under 2021 och resulterat i fem forskningsprojekt. Forskningssatsningens projekt avslutas under 2023, då även förmedling av satsningens olika resultat inleds. 

Tidsspann för projektet
2020-2023

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Maja Lundqvist

Projektbudget
4 650 000 DKK