Skip to main content sv

Nordiskt kunskapsunderlag om ekonomisk utsatthet


Trots väl utbyggda välfärdssystem i Norden lever fler nordbor i ekonomisk utsatthet idag, jämfört med för tio år sedan. Att ett växande antal barn lever i fattigdom är särskilt allvarligt, liksom att många pensionärer, särskilt kvinnor, lever i ekonomisk utsatthet.

För att fattigdom kraftfullt ska kunna bekämpas krävs att människors hela livslopp beaktas, från barndom, genom livet som ungdom och vuxen till ålderdomens pension. På uppdrag av Nordiska ministerrådet har NIKK därför tagit fram det nordiska kunskapsunderlaget Ekonomisk utsatthet i alla åldrar.

Kvinnor är överrepresenterade inom den grupp som lever i relativ fattigdom och löper generellt en högre risk att hamna i fattigdom än vad män gör. Kunskapsunderlaget tar upp flera strukturella förklaringar till att mäns ekonomi gynnas och kvinnors ekonomi missgynnas. Det finns också behov av att se till fler perspektiv än ålder: Att förstå hur ekonomisk utsatthet påverkar livet för olika grupper.

Det är även angeläget att lyfta våld i relation till ekonomisk utsatthet. Även om långt ifrån alla som lever i ekonomisk utsatthet utsätts för våld, så är våld närvarande och har lett till fattigdom för många av de mest ekonomiskt utsatta grupperna. Kunskapsunderlaget tar upp ekonomiskt våld i olika former, konsekvenser för de utsatta och behov av stödstrukturer.

Kunskapsunderlaget kan användas i flera olika sammanhang: Till exempel användes det 2024, i samband med Nordiska ministerrådets arrangemang under FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter, Commission on the Status of Women, CSW. Underlaget sammanfattas i ett antal nyckelbudskap.

Tidsspann för projektet
Jan – mar 2024

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Susanna Young Håkansson