Skip to main content sv

Deltid i Norden


Med bakgrund i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet gav Nordiska ministerrådet 2013 NIKK i uppdrag att kartlägga deltidsarbete i Norden. Projektets mål var att leverera ett forskningsbaserat kunskapsunderlag till politiken och arbetsmarknadens parter, som skulle kunna användas för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Projektet genomfördes i tre steg. Den första delstudien genomfördes under 2013 och utreder de ekonomiska konsekvenserna för deltidsarbete. Studien, som presenterades vid en konferens i Stockholm, resulterade i en rapport och ett faktablad.

Den andra delstudien, som påbörjades under hösten 2013 och slutfördes under 2014, undersöker på individ-, organisations- och samhällsnivå vad det är för mekanismer som leder till att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid. Studien presenterades under en konferens i Reykjavik i november 2014 och finns beskriven i en rapport och ett faktablad.

Under 2015-2016 genomförde NIKK ett kompletterande projekt som rör Färöarna, Grönland och Åland. Syftet med projektet var att få en bättre övergripande bild av vilken statistik och data som finns idag vad gäller deltidsarbete och kön, och vilka behoven av ytterligare data är i Nordens självstyrande områden.