Skip to main content sv

Demografiska utmaningar i Norden ur ett genusperspektiv


Nordens befolkningsstruktur är under förändring. En åldrande befolkning, migration och urbanisering leder till utmaningar för såväl arbetsmarknaden som välfärden i stort. Den könssegregerade arbetsmarknaden, det traditionellt ojämställda omsorgsansvaret samt kvinnor och mäns olika flyttmönster, gör det till utmaningar som det är angeläget att belysa utifrån genusperspektiv.

Syftet med projektet var att bidra med nya och fördjupade nordiska perspektiv på aktuella frågeställningar. Det gjordes genom att på en övergripande nivå sammanställa kunskap om den demografiska utvecklingen i Norden, utmaningar kopplade till den och särskilt visa på genusperspektivets tillämpning och betydelse för frågorna.

I projektet publicerades en rapport som har särskilt fokus på frågor om regionala utvecklings- och policyfrågor kopplat till demografi och urbanisering. Frågeställningar inom temat handlar bland annat om mobilitet, pendling, försörjningsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier. Rapporten visar bland annat att i policydokument för regionalpolitiken i Norden är såväl problem som lösningar i stort är okönade, eller könsblinda. Det innebär att policyerna missar att kvinnor och män har olika erfarenheter och förutsättningar och att problembeskrivningar och föreslagna lösningar kan få olika effekter för kvinnor och män.

Resultat från projektet har även förmedlats i samverkan med den nordiska institutionen Nordregio vid ett gemensamt webinarium.