Skip to main content sv

Framtidens hållbara arbetsliv i Norden 


Arbetsmarknader och arbetsliv i Norden står inför en rad olika utmaningar, bland annat som en konsekvens av teknologisk förändring, demografisk utveckling och regionala skillnader. Samtidigt har synen på kunskap, lärande och utbildning förändrats, liksom olika logiker för styrning. Könssegregeringen inom utbildningssystemen och på arbetsmarknaden, den könade arbetsfördelningen och det traditionellt ojämställda omsorgsansvaret, gör det angeläget att belysa frågorna utifrån genusperspektiv.  

Syftet med projektet var att bidra med nya och fördjupade nordiska perspektiv på aktuella frågeställningar rörande framtidens arbetsliv. Rapporten Framtidens hållbara arbetsliv i Norden – Genusperspektiv på möjligheter och utmaningar lyfter bland annat hur rådande normer och samhällsstrukturer tilldelar kvinnor och män olika roller, möjligheter och ansvar – och att dessa begränsar möjligheterna att ställa om till ett hållbart samhälle.

Rapporten har bland annat legat till grund för presentationer vid Nordregio Forum 2022  och för Nordiska rådets välfärdsutskott och vid Nordens Fackliga Samorganisations Equal Pay-dagar.