Skip to main content sv

Hållbarhet, livsstil och konsumtion med genus­perspektiv


Hållbar produktion och konsumtion, mål 12 i Agenda 2030, har identifierats som ett av de områden där de nordiska länderna har störst utmaningar i arbetet för hållbar utveckling. Området var därför i fokus för projektet Hållbarhet, livsstil och konsumtion med genusperspektiv, en del av programmet Hållbara livsstilar i Norden. Projektet genomfördes av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet för jämställdhet.

Projektet såg närmare på skillnader i kvinnor och mäns livsstil samt konsumtion i Norden och resulterade i en nordisk kunskapsöversikt om hållbarhet, livsstil och konsumtion ur ett genusperspektiv. Rapporten Klimat, kön och konsumtion – en forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar sammanfattar det aktuella forskningsläget inom sju olika områden: livsmedel, bostad och energi, kläder och konsumtionsvaror, transporter, arbete och tidsanvändning, kultur och turism, samt aktivism och påverkan.

Den visar att attityder och beteenden påverkas av normer och ideal kring omsorg och teknik, som ofta är förknippade med femininitet respektive maskulinitet. Sammantaget resulterar det i större eller mindre klimatpåverkan. Rapporten visar bland annat att omsorgsideal kan vara en viktig nyckel till grön omställning. 

NIKK har bland annat förmedlat resultaten genom ett spridningsseminarium i Köpenhamn och ett interdepartementalt seminarium i Oslo samt flertalet digitala presentationer för nationella myndigheter och intressenter.

Tidsspann för projektet
2021-2022

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Jenny Pentler

Projektbudget
500 000 DKK